ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ОСНОВА ПОДА ЈЕДНЕ ОД ПРОСТОРИЈА
 
ПРЕСЕК И ПРОФИЛ ГРОБНИЦЕ
 
 
 
 
ДЕТАЉ ГРОБНИЦЕ
 
 

Archaeological site
Batašina, Stepojevac

Археолошко налазиште
Баташина, Степојевац

 
Lokacija     Location
 
 
 
The archeological site Batašina in Stepojevac is located on the right side of the main road from Belgrade toward Ljig, at the exit from the town, in the part called Nedića kraj and spreads over a larger area. On the basis of the archeological material found on the surface and accidental discovery of a built tomb, test archeological excavations of smaller scope were conducted in 1981. These diggings revealed on the one hand the remains of third-fourth century architecture of solid structure, remains of a more luxurious villa rustica, and on the other, the remnants of a necropolis from seventeenth-eighteenth century. The built tomb, discovered earlier and dated to fifth-sixth century, confirms only the complex quality of the site and the continuity of life on it. The findings from Batašina are very important for the study of economic and political developments in a broader area of Singidunum, particularly since there are well preserved remains of a farm. Apart from the complex in Dubočaj, Grocka, there are no other fully studied farms in the territory of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошки локалитет Баташина у Степојевцу налази се са десне стране Ибарске магистрале, на самом излазу из насеља, у делу који се назива Недића крај. На основу површинских налаза археолошког материјала и случајног открића једне зидане гробнице, изведена су 1981. године сондажна археолошка истраживања мањег обима. Ова ископавања открила су, са једне стране, остатке архитектуре из периода III – IV века, солидне градње, остатке једне луксузније виле рустике, а са друге стране, остатке некрополе из XVII – XVIII века. Зидана гробница која је раније откривена и која се датује у V – VI век, говори само о комплексности локалитета и континуитету живота на њему. Налази на локалитету Баташина од великог су значаја за изучавање економских и политичких збивања на ширем градском подручју Сингидунума, поготову што се ради о добро очуваним остацима једног економског имања из римског периода. Осим комплекса на локалитету Дубочај у Гроцкој, за сада нема других потпуно истражених економских имања на подручју Београда.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87