ДЕТАЉ ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ, ТРЕМ
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ИСТОЧНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
 

Cultural monument
Vlajković’s family House,
8, 17. oktobra Street

Споменик културе
Влајковићева кућа,
17. октобра 8

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the first half of the nineteenth century as the family house of the captain of the Grocka district Dimitrije Golubović. It was built in timber frame with wattle and daub filling and tile roofing. The disposition of the floor plan is clear and logical and comprises six rooms, a porch, an oriel (closed today) and a cellar underneath one part. With its essential architectural characteristics it belongs to the type of small town houses from Grocka that reflect the way of life and needs of the merchant and artisan classes. With its architectural and ethnographic values these houses represent the highest achievements of architectural, residential and visual culture in vernacular architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута почетком XIX века као породична зграда капетана Грочанске нахије Димитрија Голубовића. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена ћерамидним кровом. Диспозиција основе је јасна и логична и састоји се од шест просторија, трема, доксата (данас затвореног) и подрума испод једног дела зграде. Својим основним архитектонским обележјима припада групи грочанских варошких кућа које одражавају живот и потребе грочанског трговачког и занатског сталежа. Својим архитектонским и етнографским вредностима, ове куће представљају највећи домет грађевинске, стамбене и ликовне културе у народној архитектури.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 605/1
од 30.06.1966.