ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА
 
 

Cultural monument
Roman Tomb, site of Dubočaj

Споменик културе
Римска гробница на локалитету Дубочај

 
Lokacija     Location
 
 
 
The tomb was discovered during systematic excavations conducted by the City Museum of Belgrade in 1964, on the estate of Kuzman Filipović. The tomb has an access corridor, an antechamber and the burial chamber with three benches. The walls of the tomb are partly preserved to the height of 1 meter; the preserved walls show traces of fresco decorations. By its type the tomb relates to the tomb in Brestovik and probably belonged to a land-owner – a Roman veteran from Singidunum. The tomb at the site of Dubočaj, together with the tomb in Brestovik, represents one of the most significant preseved examples of Roman culture in the territory of Belgrade. Since it is located in the urban territory of Singdunum, it is important for complex studies of cultural and economic relations in Singidunum in that period.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Гробница се састоји од прилазног ходника, предворја и простора за сахрањивање са три банка. На очуваним зидовима запажају се трагови фреско декорације. Зидови гробнице местимично су очувани и до висине од једног метра. По типу ова гробница одговара гробници у Брестовику и вероватно је припадала неком земљопоседнику, римском ветерану из Сингидунума.
Гробница на локалитету Дубочај, заједно с гробницом у Брестовику, представља један од најзначајнијих очуваних објеката римске културе на подручју града Београда. Пошто се налази на градској територији Сингидунума значајна је за комплексна проучавања културних и привредних односа у то време у Сингидунуму.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 658/5
од 07.12.1965.