ИЗГЛЕД ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ, 1971.
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1971.
 
 

Cultural monument
Panić’s family House,
29, Revolucije Boulevard

Споменик културе
Панићева кућа,
Булевар револуције 29

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the first half of the nineteenth century in the style of the Moravska school of the so called Danubian variant, with four rooms, a porch, a projecting oriel and cellar underneath one part of the house. It was built in timber frame with wattle and daub filling and covered with a four-gabled roof in tiles. The building possesses architectural, ethnographic and visual qualities that make it one of the most important typical representatives of the Moravska house in Belgrade area.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута у првој половини XIX века по типу моравске куће тзв. дунавске варијанте, са четири просторије, тремом, истуреним доксатом и подрумом испод једног дела зграде. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена четворосливним кровом са ћерамидом. Објекат поседује архитектонске, етнографске и ликовне вредности које га чине једним од најзначајнијих типских представника моравске куће на подручју Београда.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 607/1
од 30.06.1966.