ИЗГЛЕД ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ, ДОКСАТ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ДВОРИШНИ ИЗГЛЕД КУЋЕ
 
 

Cultural monument
Mitrović’s family House,
61, Оslobođenja Boulevard

Споменик културе
Митровићева кућа,
Булевар ослобођења 61

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the 1830s as the Moravska school Danubian variant with three rooms, a porch, projecting oriel and cellar underneath one part of it. It was built in timber frame with wattle and daub filling and covered in tiles. The house is located close to the spatial cultural-historic whole of high street in Grocka and represents a significant achievement of vernacular architecture by its location, and its architectural, ethnographic and visual qualities.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута тридесетих година XIX века, припада типу моравске куће тзв. подунавске варијанте са три просторије, тремом, истуреним доксатом и подрумом испод једног дела зграде. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена ћерамидним кровом. Објекат се налази у непосредној близини просторне културно-историјске целине Грочанска чаршија и представља, како по месту на коме се налази тако и по својим архитектонским, етнографским и ликовним квалитетима, значајно достигнуће народног градитељства.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 602
од 27.06.1966.