ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
МАНАСТИРСКА ЧЕСМА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Rajinovac Monastery,
Begaljica

Споменик културе од великог значајa
Манастир Рајиновац,
Бегаљица

 
Lokacija     Location
 
 
 
According to the data available at present, the historical past of the Rajinovac monastery began in the sixteenth century, in 1528, when the monastery is mentioned for the first time in historical sources. The original monastery church has not been preserved, nor the monks’ quarters or other buildings. The present day church, conceived as a single-nave building was erected during the complete renovation of the monastery by the village chieftain Stevan Andrejić-Palalija in 1793. Notwithstanding numerous subsequent changes and damages, the monastery church is an important cultural monument from the end of the eighteenth century. The iconostasis is more recent, simple in structure and form. The decorative elements were done in the style of neo-classicism. Icons date from the nineteenth and the twentieth centuries. Books and archival documents, as well as applied art objects from the sixteenth, eighteenth and nineteenth centuries are also kept in the church. Within the monastery complex there are a small belfry, new monks’ quarters and a fountain. In front of the church is the grave of Stevan Andrejić-Palalija. The Rajinovac monastery is closely related to the historic events from the past of Belgrade and Serbia from the fifteenth to the eighteenth and the beginning of nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Историјска прошлост манастира Рајиновца, према подацима којима данас располаже наука, својим почецима везана је за XVI век, тачније за 1528. годину, када се манастир први пут помиње у историјским изворима. Првобитна манастирска црква није очувана, ни стари манастирски конаци, нити друге зграде. Садашња црква, конципирана као једнобродна грађевина, настала је у време темељне обнове манастира коју је извршио обор-кнез бегаљички Стеван Андрејић Палалија 1793. године. И поред знатних каснијих измена и оштећења, манастирска црква представља значајан споменик архитектуре с краја XVIII века. Иконостас је новије израде, једноставан по конструктивном склопу и облику. Декоративни елементи рађени су у духу неокласицизма. Иконе су из XIX и XX века. У цркви се чувају и књишко-архивски предмети и предмети примењене уметности из XVI, XVIII и XIX века. У оквиру манастирског комплекса налазе се и мања звонара, нови конак и чесма. Испред цркве је гроб кнеза Стевана Андрејића Палалије. Манастир Рајиновац тесно је везан за историјске догађаје из прошлости Београда и Србије током XVI-XVIII и почетком XIX века.
 Службени гласник СРС бр. 28/83