ПРЕСЕК СА УНУТРАШЊИМ ИЗГЛЕДОМ
 
ИЗГЛЕД УЛАЗА
 
ДЕТАЉ СЕВЕРНЕ КОНХЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Late Roman Tomb in Brestovik

Споменик културе од великог значаја
Касноримска гробница у Брестовику

 
Lokacija     Location
 
 
 
The tomb was discovered in 1895 during the archeological excavations conducted by M. Valtrović. It is built into the slope of a smaller hill that holds the present day village graveyard. It is positioned east-west. The access is 4 meters long, surrounded by walls. The tomb has three chambers, a porch, a middle room with niches on the northern and southern sides and a grave chamber with burial slots. It was built in brick and broken stone, with mortar. Its representative quality is enhanced by frescoes on the walls and the vault, as well as stone sculptures. The Roman tomb from the third century is the first example of ancient tombs with several chambers discovered in the territory of Belgrade. By its architecture and structure, its treatment and religious characteristics, it is an extraordinary example of Roman sacred architecture in these parts.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Гробница је откривена 1895. године приликом археолошких ископавања. Уграђена је у падину мањег узвишења на коме се данас налази сеоско гробље. Оријентисана је исток-запад. Прилаз је био је ограђен зидом. Гробница се састоји из три одаје: трема, средње одаје са нишама на северној и јужној страни и гробне одаје са просторима за сахрањивање. Зидана је у опеци и ломљеном камену, уз употребу малтера. Репрезентативном утиску доприносе фреске на зидовима и своду и камене скулптуре. Римска гробница из III века први је примерак типа гробнице са више одаја из античког доба откривен на територији Београда. По свом архитектонско-конструктивном склопу, начину обраде и религиозно-култним обележјима, представља изванредан пример римске сакралне архитектуре на нашем тлу.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79