ДВОРИШНИ ИЗГЛЕД
 
ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ДОКСАТ
 
 

Cultural monument of great value
Tsintsari House,
9, 17. oktobra Street

Споменик културе од великог значаја
Цинцарска кућа,
17. октобра 9

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the first half of the nineteenth century for a rich Tsintsari merchant family as reflected in its size and disposition of space and also in its equipment. The house comprises a “chimney room” and three other chambers, a projecting oriel, porch and a cellar. It was built in timber frame with wattle and daub filling and has a four-gabled roof covered in tiles. It belongs to the group of small town houses from Grocka that bear the features of the highest architectural, structural and visual achievements in building and design.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута у првој половини XIX века за богату цинцарску трговачку породицу, што се непосредно види како из величине и просторне диспозиције тако и из њене опремљености. Кућа се састоји од „оџаклије“, три собе, истуреног доксата, трема и подрума. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена четворосливним ћерамидним кровом. Припада групи грочанских варошких кућа које карактерише највиши грађевински, конструктивни и ликовни домет градње и обликовања.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79