ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1965.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 1972.
 
ГЛАВНА ФАСАДА И ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 1972.
 
 

Cultural monument
Janić’s Shops,
4, Karađorđevih ustanika Square, Ostrružnica

Споменик културе
Јанићеви дућани,
Трг Карађорђевих устаника 4, Остружница

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the first half of the nineteenth century as a tavern and had eight rooms, two restaurant halls in the front of the building and a kitchen with pantries in the back. The eastern wing, separated by a corridor along the whole width of the house, has two rooms for the living quarters of the owner. On the south façade there is a porch with arcades, along the whole length of the building. In the early twentieth century the house got a new, commercial function and had to undergo minor adaptations. As a public building and exceptional architectural and visual design, the building of Janić’s shops is an authentic representative of the so called recent Moravska house.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута у првој половини XIX века за кафану и састојала се од осам просторија, две кафанске сале у предњем делу зграде и кухиње са оставама у задњем делу. Источно крило, одвојено ходником, који пролази целом ширином зграде, садржи две собе за становање власника. Са јужне главне фасаде налази се аркадни трем који се протеже целом дужином објекта. Зграда почетком XX века добија нову трговачку намену и том приликом трпи мање адаптације. Као објекат јавне намене и изузетног архитектонског и ликовног обликовања, зграда Јанићеви дућани je аутентични представник типа тзв. новије моравске куће.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 551/2
од 02.08.1971.