ИЗГЛЕД КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ У ОСТРУЖНИЦИ, 1965.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
 

Cultural monument
Janić’s Tavern in Ostružnica,
19, Karađorđeva Street

Споменик културе
Јанићева кафана у Остружници,
Карађорђева 19

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the early nineteenth century as a tavern and comprises seven rooms, two restaurant halls in the front, a kitchen, waiters’ quarters and a pantry in the back. Living rooms for the owner are in the east wing, separated by a corridor. The house was built in timber frame with filling of broken stone, later partially replaced with brick. As a public building and a representative architectural sample, with unique, one could say, monumental solution of the spatial arrangement, Janić’s tavern is an exceptionally important work of vernacular architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута почетком XIX века као кафана и састоји се од седам просторија, две кафанске сале у предњем делу, кухиње, келнераја и остава у задњем делу зграде. Собе за становање власника лоциране су у источном крилу и одвојене су ходником. Зграда је зидана у дрвеном бондруку са испуном од ломљеног камена, касније местимично замењеног опеком. Као објекат јавне намене и репрезентативне архитектонске обраде с јединственим, може се рећи монументалним решењем просторне диспозиције, Јанићева кафана представља изузетно значајно остварење нашег народног неимарства.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 364/2
од 04.04.1972.