ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old School in Boždarevac

Споменик културе
Стара школа у Бождаревцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the old school in Boždarevac is one of the rare preserved houses of this function in greater Belgrade. It was originally built as a family house, but the owner presented it as gift to the school which stayed in it until the end of WW II. The educational development in Serbia began during the liberation battles from 1804 to 1815. It reached its full force after the Sultan’s edict of 1830 in the changed political circumstances. The individual development of the Serbian state in the second half of the nineteenth century and its economic betterment had direct influence on the opening of educational institutions throughout the liberated territory. When one takes into account that the country was then establishing the whole state structure, it becomes clear what efforts were needed to organize education in rural areas and build schools. Undoubtedly the development of schooling in villages is the expression of the aspirations of the backward milieu toward general progress. In view of that, the building of the old school in Boždarevac is a link in the chain of our traditions, a direct connection with one of the most significant moments in the development of the necessary educational institutions in the provinces of the then young Serbian state.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Старе школе у Бождаревцу представља један од ређе сачуваних објеката ове намене на ширем подручју Београда. Настала као породична стамбена зграда, она је вољом власника поклоњена школи, у којој је ова функционисала све до краја II светског рата. Развој школства у Србији започет већ у борбама за национално ослобођење 1804-1815. године добија пуни замах после Хатишерифа 1830. године када су створени потребни политички услови. Самосталан развој српске државе током друге половине XIX века и њено економско јачање непосредно је утицало на формирање просветних институција на читавој ослобођеној територији. Када се има у виду да је земља била у фази формирања читавог државног устројства јасно је који напори су били потребни за организовање просветне делатности на селу и подизање школа. Нема сумње да развој школства на селу у то време представља израз најпознатијих тежњи још увек заостале патријархалне средине ка општем прогресу. У овом светлу зграда Старе основне школе у Бождаревцу представља још једну карику у ланцу наших традиција, директну везу са једним од најважнијих момената у развоју толико потребних просветних институција у унутрашњости, у то време, младе српске државе.
 


Службени лист града Београда бр. 16/87