ДЕТАЉ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
ИЗГЛЕД СЕВЕРОИСТОЧНЕ ФАСАДЕ
 
ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА
 
ПРЕСЕK
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Stevanović’s family House in Šiljakovac

Споменик културе
Кућа породице Стевановић у Шиљаковцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the mid-1900s and has an oblong base of 9.68 x 8.52 meters. The foundations are in broken stone. It was built in timber frame with a four-gabled roof covered in tiles. It was plastered in mud mortar and whitewashed. The house has two doors and small windows. It has undergone alterations in the organization of rooms and carpentry.
This house of purifies form, built according to the same standardized principles, almost identical to other houses in Šumadija at first sight, has a surprising spatial organization and a fine detail – the eaves. The attic beams, protruding from the wall, support like consoles the cornice beam, also projecting from the wall surface. This allows the roof beams that lean on it to retain a slight inclination and form the broad eaves. The space between the attic beams is filled with spindles and spires and plastered in mud mortar. Apart from its functionality (protecting the foundations from rain. snow and other weather conditions) the eaves provide an exceptional aesthetic experience.
When looking at the Stevanović family house we learn a great lesson: how to express the personal the within impersonal, general.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута средином XIX века. Правоугаоне је основе. Темељи су од ломљеног камена. Бондручне је конструкције, четвороводног крова покривеног ћерамидом. Облепљена је блатним малтером и окречена бело. На кући постоје двоја врата и прозори типа пенџера. У току свог постојања претрпела је извесне промене у организацији простора и дрвенарије.
Ова кућа прочишћене форме, грађена по истим стандардизованим принципима, на први поглед готово истоветна са другим шумадијским кућама, на дискретан начин изненађује просторним решењем и фино обрађеним детаљем – надстрешницом. Греде тавањаче, које излазе из равни зида, у виду конзола, придржавају ободну греду – венчаницу, и саму изван равни зида. Ово омогућава да кровне греде које на њу належу задрже благи пад и формирају широку надстрешницу. Простор између тавањача испуњен је коленикама и облепљен блатним малтером. Поред своје сврсисходности (заштита темеља од атмосферилија), овако фомирана надстрешница пружа изузетан естетски доживљај.
 
Службени гласник РС бр. 128/03