ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ЗАПАДНА И ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ИСТОЧНА ФАСАДА
 
 

Cultural monument
Church of the Holy Archangel Michael in Beljina

Споменик културе
Црква Св. Арханђела Михаила
у Бељини

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of the Holy Archangel Michael, built in 1813–19 on the site of a former, presumably early medieval, sacral building, is one of the first examples of religious architecture from the period of the first reign of Prince Miloš Obrenović, which was to evolve throughout the 19th century. It is a barrel-vaulted single-nave building with a semicircular apse at the east end and a small rectangular chapel on the southeast side. Its stone façades are enlivened with low-relief ornaments and reused sculptural and gravestone fragments. As evidenced by an inscription on the interior surface of the west wall, the icons mounted in the classicist-style iconostasis were painted by Dimitrije Posniković in 1849.
There are in the churchyard about a dozen 18th- and 19th-century gravestones featuring roughly carved ornaments and, in its southwest part, a late antique stele. 
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Арханђела Михаила саграђена је између 1813. и 1819. на месту ранијег култног објекта, за који се претпоставља да датира из раног средњег века. Црква представља један од најранијх примера црквеног градитељства из времена прве владавине кнеза Милоша Обреновића, чије ће се архитектонске одлике развијати током читавог 19. века. Конципирана је као једнобродна грађевина засведена полуобличастим сводом са полукружном апсидом на истоку. Камене површине фасада оживљене су плитком рељефном декорацијом и фрагментима пластике и надгробних споменика, преузетих са старије грађевине. У југоисточном делу храма изграђена је мања капела правоугаоне основе. Класицистички компонован иконостас представља рад сликара Димитрија Посниковића из 1849, о чему сведочи запис са унутрашње стране западног зида цркве.
У црквеној порти налази се десетак надгробних споменика из 18. и 19. века са грубо уклесаним орнаментима и једна касноантичка стела у југозападном делу порте.
 

Службени гласник РС бр. 115/05