Spomenik kulture

Nemanjina 6, Savski venac

link na mapu

Zgrada Ministarstva saobraćaja je sagradjena u periodu od 1927. do 1931. godine, prema projektu arhitekte Svetozara Jovanovića. Koncipirana je kao slobodnostojeći objekat, izdužene pravougaone osnove. Arhitektonski je oblikovana u eklektičkom-neoklasičnom duhu, sa dobrim proporcijama osnovnih masa koje daju monumentalni efekat. Stroga kompozicija fasada sa skladnim oblicima, primena visokih stubova i pilastera i odmerena dekorativna plastika predstavljaju je kao klasičan primer postakademskog rešenja i u osnovi i u spoljnjoj arhitekturi. Posebno interesantan detalj je završni motiv u vidu sata – kule, iznad centralnog timpanona glavne fasade, koje ističu bočno postavljene figure Atlanta. Izrazita likovnost objekta postignuta je skulpturalnim ansamblima izvedenim u kamenu, čiji su autori Toma Rosandić, Dragomir Arambašić, Živojin Lukić, Lojze Dolinar i Risto Stijović. Čitav unutrašnji prostor zgrade bio je podredjen specijalnoj nameni. Duž dugačkih hodnika bile su rasporedjene službene kancelarije, kabineti i glavna svečana sala.

Danas se u okviru zgrade nalazi i Železnički muzej koji je osnovan 1950. godine.

Zgrada Ministarstva saobraćaja je delo značajnih arhitektonskih i kulturno-istorijskih vrednosti. Spada u vrhunska ostvarenja visokog akademizma u Beogradu izmedju dva svetska rata. Značajna funkcija, prezentovana kroz monumentalnu i reprezentativnu arhitektonsku formu, oslikava težnje nove društvene stvarnosti.

Službeni glasnik RS br. 73/07