Spomenik kulture

Gradski park 1, Zemun

link na mapu

Zgrada Velike realke podignuta je 1879. godine, po planovima zagrebačkog arhitekte Nikole Kolara, na prostoru nekadašnjeg kontumaca, neposredno pošto je zemljište prešlo iz vojnog u magistratsko vlasništvo. Dvospratna gradjevina koncipirana je reprezentativno i monumentalno, a oblikovana je u stilu neorenesanse. Glavna fasada sa plitkim središnjim rizalitom posebno je naglašena. Fasade su podeljene u tri pojasa, od kojih je najniži bosiran, srednji mirniji, a viši naglašen plastikom. Zgrada je jednotraktnog sistema sa hodnicima prema dvorištu i učionicama prema parku. Svi principi istoricističke arhitekture, kako u kompoziciji, tako i u dekoraciji, dosledno su primenjeni u prostornim i površinskim šemama zgrade. Godine 1912. izradjeni su planovi za proširenje i dogradnju zemunske gimnazije i s njom združene Trgovačke akademije. Planovi su signirani sa V. R. Koncept plana je bio da se zatvori gradjevinski blok, što je i učinjeno izgradnjom nove zgrade 1916. godine. Investitor zgrade bila je Kraljevska kotarska oblast iz Zemuna. Zanimljivo je da komisija koja je u Zemunu primila projekte nije bila saglasna da se nova zgrada izvede u modernom stilu, već je tražila da se stilski poveže sa starijom zgradom “u renesansnom slogu”. Zgrada je oblikovana u postsecesijskom duhu, sa svedenom dekoracijom, tako da su primarni arhitektonski elementi – mase, naročito krovne, formirali opštu prostornu kompoziciju objekta. Mansardni krovovi i veliki prozorski otvori primenjeni na ovoj zgradi značili su unošenje novih elemenata u arhitekturu Starog jezgra Zemuna.
Unutrašnji raspored u jednotraktnom sistemu ponavlja dispoziciju starije zgrade, ali su opšti program i sadržaj znatno savremeniji. Gimnazijsko zdanje predstavlja jedno od prvih izrazitih modernih arhitektonskih dela starog jezgra Zemuna. Obe zgrade Zemunske gimnazije predstavljaju svedočanstvo razvoja graditeljstva, školstva i prosvete u Zemunu, tokom dva veka.

Službeni glasnik RS br. 51/97