Spomenik kulture

Užička 54, Savski venac

link na mapu

Vila Stevke Milićević je sagradjena 1929-1930. godine, prema projektima istaknutih arhitekata Petra i Branka Krstića. Smeštena je na prostranoj parceli sa uredjenim vrtom, u jednoj od najstarijih ulica rezidencijalne zone Dedinja. Oblikovana je u duhu arhitekture rane moderne, sa akademskim reminiscencijama. Prostorna organizacija objekta odgovara uobičajenom tipu medjuratne, prizemne porodične vile, sa slobodnim, netipskim rešenjem osnove. Stambeni prostor koncipiran je konvencionalno, sa reprezentativnim i privatnim prostorijama u prizemlju i servisnim delom u suterenu. Preovladjujući utisak modernijeg izgleda gradjevine postignut je naglašenom asimetrijom u osnovi koncepcije. Naspram spoljašnjeg bočnog stepeništa, umesto adekvatnog simetričnog pandana, nalazi se prozorski otvor naglašen snažno profilisanim okvirom. Karakterističan element u obradi fasada predstavljaju snažno profilisane horizontale u malteru koje se protežu čitavom njenom površinom i jarbol za zastavu, istaknut na vidnom mestu glavne fasade. Fasadno platno je ostvareno sintezom arhitektonskih elemenata, skulpture i umetnički obradjenih detalja, uskladjenih istančanim osećajem za sklad i meru. Posebno je osmišljena ulazna partija sa potpuno simetričnim istorijskim citatom trema sa karijatidama. Monumentalni efekat i harmonija, kako u kompoziciji tako i u detalju, postignuta je delovanjem uravnoteženih, ritmično postavljenih masa. Kao delo značajnih arhitektonsko-urbanističkih vrednosti i jedan od najranijih primera radova sa elementima modernističke orijentacije, vila Stevke Milićević zauzima posebno mesto u stvaralačkom opusu braće Krstić, dok u širem kontekstu beogradske arhitekture izmedju dva svetska rata, predstavlja vredan primer arhitektonskih tendencija ka modernom izrazu.

Službeni glasnik RS br. 73/07