Spomenik kulture

Bulevar Vojvode Putnika 11, Savski venac

link na mapu

Podignuta izmedju 1832. i 1834. godine kao pridvorna crkva uz konak, crkva Svetih apostola Petra i Pavla smatra se najvišim stvaralačkim dometom i najpotpunijim graditeljskim izrazom crkvene arhitekture iz vremena vladavine kneza Miloša Obrenovića. O njenoj izgradnji brinuli su isti neimari koji su radili na Konaku kneza Miloša – Janja Mihailović i Nikola Djordjević.

Po obliku i bogatoj dekoraciji na kamenim fasadama, ova crkva predstavlja najreprezentativniju sakralnu gradjevinu tog vremena. Svojim arhitektonskim rešenjem crkva je vezana za stare, srednjovekovne graditeljske uzore, dok se u izgledu zapadne fasade i zvonika uočava primena uprošćenih baroknih oblika. Koncipirana je kao jednobrodna gradjevina, zasvedena poluobličastim svodom, sa polukružnom oltarskom apsidom i dve pravougaone pevnice. Na zapadnoj strani nalazi se priprata nad kojom je dvospratni zvonik. Na fasadama, raščlanjenim pilastrima povezanim dvostrukim frizom arkada, najdekorativnije obradjeni detalj predstavljaju arhivolte zapadnog i južnog portala sa floralnim, zoomorfnim i antropomorfnim motivima, izvedenim u plitkom reljefu. Ukrašavanje enterijera, prvenstveno ikonostasa, povereno je zemunskom slikaru Konstantinu Lekiću, zografu Janji Moleru i slikaru Dimitriju Jakšiću. Današnji ikonostas, postavljen za vreme vladavine kneza Milana Obrenovića 1874. godine, oslikali su Stevan Todorović i Nikola Marković.

Odluka Umetničkog muzeja br. 1108 od 02.12.1946.