Stara mehana u Barajevu

Spomenik kulture

Svetosavska, Barajevo

link na mapu

Stara mehana u Barajevu predstavlja zametak barajevske čaršije Bagrdan, nukleus oko koga se formira, tokom XIX veka, značajan trgovačko-poslovni centar sela Barajeva. Bagrdan je bio, i danas je, trgovačko, administrativno i poslovno središte Barajeva, i to ne samo za njegove zaseoke, nego i za sva okolna sela koja gravitiraju Barajevu kao oblasnom centru.

Stara mehana u Barajevu – Bagrdan, podignuta je u prvoj polovini XIX veka, uz stari drum, tako da svojim širim delom ide u unutrašnjost parcele. Po svom položaju, tipološkim obeležjima i arhitektonskoj obradi predstavlja, danas, tipičan primerak drumske mehane u Srbiji iz XIX veka. Gradjena je u kamenu sa drvenim libažnim gredama, dok je trem, dozidan kasnije, od pečene cigle. Temelji su od lomljenog kamena. Krovna konstrukcija je od drvenih rogova i greda, a krovni pokrivač od crepa. Tavanice su obradjene u malteru, a stolarija je novijeg datuma i dosta raznorodna.

U toku svog trajanja zgrada je pretrpela znatne izmene, ali je u celini sačuvala sve bitne elemente. Oko 1880. godine izvršene su prepravke i dogradnje ovog starog zdanja radi uskladjivanja sa tadašnjim propisima o drumskim mehanama. Tom prilikom je dogradjen trem sa lučnim arkadama na zadnjoj fasadi, dok su trem i doksat na glavnoj uličnoj fasadi zatvoreni nekom od kasnijih intervencija. Promene u enterijeru su nastajale u skladu sa funkcionalnim zahtevima novih vlasnika i korisnika.

Službeni glasnik RS br. 32/01