Prostorno kulturno-istorijska celina

Skadarlija, Stari grad

link na mapu

Skadarlija kao stari gradski ambijent predstavlja skup medjusobno povezanih materijalnih i duhovnih vrednosti, nastalih u vremenskom rasponu od početka XVIII veka do danas. U periodu 1717 – 1739. godine u tom delu Beograda sagradjeni su prvi objekti, deo spoljašnjeg odbrambenog pojasa varoši Beograda, koji su uslovili pravce protezanja i oblik Skadarske ulice. Od početka XIX veka postepeno i spontano se razvijalo naselje. U tom, tada perifernom, delu Beograda, šezdesetih godina otvarane su male kafane u kojima su se sastajali umetnici, stvarajući specifičnu atmosferu i jedinstven duh ovog prostora. Sačuvan ambijent koji čine kriva trasa Skadarske ulice sa kaldrmom i drvoredom i starinske kuće sa poznatim kafanama još uvek postojećeg “boemskog centra” predstavlja posebnu vrednost Beograda.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 322/2 od 28.7.1967.