Arheološko nalazište

Višnjica, Palilula

link na mapu

Arheološko nalazište Ramadan nalazi se 200 metara južno od sela Višnjica. Na osnovu bogatih površinskih nalaza keramike, novca, kao i profila zidova kuća koji su vidljivi u useku puta, Muzej grada Beograda je 1964. godine vršio probna arheološka iskopavanja u neposrednoj blizini Ramadan česme. Konstatovani su ostaci bogatog rimskog naselja sa kulturnim slojem debljine 1.5 m. Naselje je konstatovano na površini od oko 800 m. Otkriveni su zidovi dveju kuća, koji idu do dubine 1.37 m. U slojevima, pored ostataka stambene arhitekture, nadjen je i raznovrstan prateći materijal – ostaci tegula, fragmenti keramike, delovi gvozdenih predmeta (brava, sekira i sl.), prstenja i drugi ostaci predmeta materijalne kulture. Na osnovu nalaza novca, ovo rimsko naselje može se datovati u vreme od II do IV veka n. e. Kulturni slojevi rimskog naselja na lokalitetu Ramadan sadrže materijal koji je od velike važnosti za proučavanje rimske materijalne kulture na beogradskom području, a posebno za proučavanje rimskog limesa.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 633/7 od 08.11.1965.