Spomenik kulture

Cara Dušana 45a, Stari grad

link na mapu

Kompleks Parnog kupatila braće Krsmanović formiran je tokom razdoblja od 1901. godine do dvadesetih godina XX veka oko ostataka nekadašnjeg „Malog amama“, za koji se pretpostavlja da potiče iz XVIII veka.

U središtu kupatila nalazi se kružni bazen – amam i manji bazen poligonalne osnove, sa hladnom vodom.

Zgrada Parnog kupatila braće Krsmanović oblikovana je u duhu akademske arhitekture. Zamišljena je kao prizemni objekat sa istaknutnim spratnim bočnim rizalitom, koji se u zoni krova završava balustradom. U središnjem delu simetrično rešene fasade nalazi se polukružno završeni portal, natkriljen trougaonim zabatom. Plitke lezene sa dekorativno obradjenim kapitelima razdvajaju prozore nadvišene trougaonim timpanonima.

Službeni glasnik RS br. 32/01