Arheološko nalazište

Županjac, Lazarevac

link na mapu

Arheološki lokalitet Lugovi u Županjcu leži južno od sela sa desne strane Ibarske magistrale, idući od Beograda prema Ljigu, i zahvata veću površinu. Na osnovu postojećih podataka u literaturi i površinskih arheoloških nalaza, izvedena su 1982. godine sondažna arheološka istraživanja manjeg obima, koja su bila koncentrisana na jugoistočni deo lokaliteta. Na osnovu ovih iskopavanja konstatovano je da se radi o većem kompleksu za preradu rude, kao i o ostacima dvaju objekata od kojih je jedan bio rezidencijalni deo kompleksa. Lokalitet je od velikog značaja za izučavanje, prvenstveno razvoja metalurgije antičkog perioda na ovim prostorima, a sa druge strane, ekonomskih i političkih zbivanja u vreme antike na ovom području. Na osnovu arhitektonske analize otkrivenih ostataka objekata, kao i pokretnog arheološkog materijala, lokalitet Lugovi može se datovati u vreme koje obuhvata kraj III i početak IV veka.

Službeni list grada Beograda br. 16/87