Spomenik kulture

Bulevar kneza Aleksandra Karadjordjevića 47, Savski venac

link na mapu

Kuća trgovca Dušana Lazića je sagradjena 1932. godine, prema projektima istaknutog arhitekte Dragiše Brašovana. Oblikovana je u duhu ranog modernizma medjuratne beogradske arhitekture. Vila je koncipirana kao slobodnostojeći objekat okružen prostranim vrtom, frontalno postavljen u odnosu na široki bulevar. Rešena je u kompaktnoj, skoro simetričnoj osnovi i formi, sa izrazitim odlikama Brašovanovog ličnog modernog izraza. Obuhvata suteren, prizemlje i sprat, što se poklapa sa funkcionalnom organizacijom prostora u kojoj se, prema tradicionalnom modelu, izdvajaju tri celine: servisni, reprezentativni i privatni deo kuće. U arhitektonskoj kompoziciji izdvajaju se kubusi nejednakih visina čija je forma odredjena preciznom jasnom linijom. Karakteristična kombinacija horizontalno i vertikalno postavljenih delova fasade tipična je za Brašovanov arhitektonski metod. Modernistički koncept objekta uočljiv je na čeonoj fasadi pomeranjem glavnog ulaza ulevo, dok je ulazno stepenište zadržano u centralnoj osi fasade. Na glavnoj fasadi prema ulici najistaknutije mesto zauzimaju tri velika kružna prozora naglašene profilacije. U prizemnoj zoni je, kvadratnim ornamentima i masivnim stubovima ispred ulaza, ostvaren dekorativni efekat koji doprinosi usaglašavnju sa izgledom okoline. Svojim plastično-likovnim izrazom vila je skladno ukomponovana u prirodni ambijent vrta koji je okružuje. Danas je u tom objektu smeštena rezidencija Zaira. Po svom arhitektonskom sklopu kuća trgovca Dušana Lazića spada u grupu luksuznih vila kakave su podizane na Dedinju izmedju dva svetska rata i predstavlja delo lokalnog beogradskog idioma. Vila trgovca Dušana Lazića je objekat značajnih kulturno-istorijskih i arhitektonsko-urbanističkih vrednosti. Zauzima istaknuto mesto u beogradskoj modernoj arhitekturi izmedju dva rata, kao i u stvaralačkom opusu arhitekte Brašovana, kao jedan od njegovih prvih, modernistički koncipiranih stambenih objekata.

Službeni glasnik RS br. 73/07