Spomenik kulture

Dušana Puhača 1, Gornja Ralja, Sopot

link na mapu

Han u Gornjoj Ralji podignut je sedamdesetih godina XIX veka. Pravougaone je osnove s podužnim tremom duž glavne ulične fasade. Objekat se danas sastoji od deset prostorija u kojima je zadržan prvobitni raspored od dve kafanske sale s kuhinjom i ostavom u severnom delu i pet soba za stanovanje odvojenih podužnim hodnikom u južnom delu zgrade. Raspored je kasnije poremećen zatvaranjem doksata i trema na bočnoj fasadi kao i postavljanjem pregradnih zidova unutar pojedinih prostorija. I pored navedenih izmena prvobitna prostorna dispozicija je još uvek sagledljiva. Kuća je bondručne konstrukcije postavljena na kamene temelje sa ispunom od kamena. Temelji su zidani u lomljenom kamenu a ispod jednog dela zgrade nalazi se podrum. Krovna konstrukcija je drvena sa vešaljkama i jakim drvenim gredama, a pokrivač je od crepa. Poseban arhitektonski akcenat čini široki trem s drvenim stubovima koji zahvata dve fasade praveći na sastavu nešto uzdignut ugaoni doksat. Po svom arhitektonskom oblikovanju, prostornom rešenju i obradi mladji han u Gornjoj Ralji predstavlja jedan od najreprezentativnijih primeraka ove, namenski specifične arhitekture u beogradskoj okolini.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1199/1 od 29.12.1971.