Spomenik kulture

Višnjica, Palilula

link na mapu

Crkva Sv. Nikole u Višnjici podignuta je 1842. godine kao skladna jednobrodna gradjevina sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i polukružnim pevnicama na severnoj i južnoj strani. Zidana je kamenom, omalterisana i zasvedena poluobličastim svodom.

U svedenoj obradi fasada, na kojima duž cele površine teče friz slepih arkada, jasno su uočljivi elementi srpske srednjovekovne arhitekture. Zapadnim pročeljem dominira dekorativno obradjen portal sa nišom u kojoj je smeštena predstava patrona hrama, izvedena u tehnici mozaika. Unutrašnji prostor crkve je jedinstven i sastoji se od oltarskog prostora i naosa sa severnom i južnom pevnicom. Ikonostas je izradjen u novije vreme. Severozapadno od crkve nalazi se dvospratni zvonik kvadratne osnove, izveden u opeci i pojačan kontraforima.

Crkva predstavlja arhitektonsko-urbanističku vrednost, kao karakterističan primer sakralne arhitekture u Srbiji u doba Kneza Miloša, kada su barokni uticaji zamenjeni nasledjem srpske srednjovekovne umetnosti, što se pre svega vidi u prečišćenoj dekoraciji fasada.

Službeni glasnik RS br. 108/05