Spomenik kulture

Hajdukovački put 3, Stojnik , Sopot

link na mapu

Crkva Sv. Marka u Stojniku sagradjena je u periodu od 1928. do 1932. godine, prema projektu arhitekte Petra J. Popovića. Koncipirana je u srpsko-vizantijskoj tradiciji, sa osnovom upisanog krsta sažetog tipa, iznutra sa polukružnom a spolja petostranom apsidom. Na zapadnoj strani hrama nalazi se priprata sa vestibilom, dok se nad centralnim delom naosa uzdiže osmostrano kube. Posebna pažnja pokalonjena je spoljašnjem izgledu, čija se skladnost ogleda u nameri autora da u spoljnjoj arhitekturi naglasi karakteristično povlačenje masa i polukružnih zabata ka centru kompozicije. Zidana je u kamenu i opeci, a spolja je omalterisana. Površine fasada su ravne, oživljene svedenim i jednostavnim arhivoltama nad uzanim prozorskim oknima, a horizontalni venci potenciraju stepenasto modelovanje gradjevine. Unutrašnjost crkve nije živopisana. Drvena oltarska pregrada oblikovana je u duhu romantičarskog eklekticizma sa ikonama iz 1935. godine, koje su rad ruskog slikara Aleksandra Dikija.Crkva Sv. Marka u Stojniku jedan je od poslednjih realizovanih hramova arhitekte Petra J. Popovića, utemeljivača ideje nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi, zasnovan na integralnom sagledavanju iskustva srpskog srednjovekovnog graditeljstva i njegove primene u savremenoj arhitekturi.

Službeni glasnik RS br. 29/10