Selo Mala Ivanča prvi put se javlja u popisu Vlaha Beogradske nahije, 1528. godine, kao selo Ivanča sa 10 domova. Selo je locirano uz reku Ralju i pripada grupi polurazbijenih naselja sa kućama grupisanim u centru i razbijenim prema periferiji sela.

Jedna od najvrednijih kuća u etnografskom i arhitektonskom smislu je stara kuća porodice Žmurić. Prema kazivanju meštana, stara porodična zadružna kuća Žmurića, sa početka 19. veka koja se nalazila u neposrednoj blizini škole, porušena je 1962. godine.

Stara kuća porodice Žmurića je nastala osamdesetih godina 19. veka kao organizovana funkcionalna i gradjevinska celina za potrebe života i rada tipičnog seoskog domaćinstva toga vremena. Kuća je gradjena na nagnutom terenu.  Postavljena je na hrastove grede koje leže na temeljima od lomljenog kamena, a zidana je u drvenoj bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme. Arhitektonski naglasak predstavlja arkadni trem koji zauzima 2/3 podužne fasade i zatvara se drvenom daščanom ogradom. Ovako opisana kuća pripada tipu moravske kuće čija glavna odlika je trem, ili u razvijenijoj pojavnoj formi trem sa doksatom. Kuću mladjeg moravskog tipa definiše arkadni trem kod koga se greda oslanja na niz lučnih arkada, a stariji moravski tip arhitravan trem sa horizontalnom gredom oslonjenom na drvene stubove sa kapitelima.

Kućište porodice Žmurić bilo je jedno od retkih očuvanih ruralnih celina ovog tipa na beogradskom području. Zbijena kućišta, kakvo je ovo, nastala su spontano, prema potrebi vlasnika i čine adekvatan okvir za život i rad manje porodične zadruge, koja već krajem 19. veka u selima beogradske okoline čini osnovnu seosku jedinicu. U celokupnom nasledju narodnog graditeljstva beogradskog područja, stara kuća sa kućištem porodice Žmurić u Maloj Ivanči, predstavljala je retko očuvanu ruralnu celinu i specifičan mikro ambijent.

Kuća je danas u privatnom vlasništvu druge porodice. Nalazi se na prostranom placu, a pored nje u dvorištu nalazi samo jedan pomoćni objekat – vajat. 

Stara kuća porodice Žmurić sačuvana je kontinuiranom brigom vlasnika. Kao tipski predstavnik takozvane mladje moravske kuće, veoma prisutne na beogradskom području ilustruje, s jedne strane, tipsku raznovrsnost narodne arhitekture područja, a sa druge, neosporne gradjevinske i estetske kvalitete te arhitekture.

Stara kuća porodice Žmurić sa kućištem u Maloj Ivanči utvrdjena je za kulturno dobro 1987. godine.