Beograd je 1860. godine bio izdeljen na šest kvartova, od kojih je jedan bio Palilula. Tri decenije kasnije, Palilulski kvart bio je najveći u Beogradu. O tome gde se nalazila stara palilulska škola nema pouzdanih podataka, ali na osnovu pisanih izvora može se pretpostaviti da je bila na istom mestu na kojem je izgrađena današnja – više česme pred Jevremovcem postojao je manji objekat namenjen školstvu. Davne 1851. godine, stara palilulska škola imala je samo jedno – muško odeljenje, a prvi učitelj bio je Pavle Atanacković. Četrnaest godina kasnije, škola će dobiti i žensko odeljenje, koje je vodila učiteljica Sofija Subašić. Statistički podaci od tog vremena pa sve do 1914. godine, kada izbija Prvi svetski rat, svedoče o sve većem broju đaka, čak 560, tada već nove i veće palilulske škole, što je zavidan broj u odnosu na stanje drugih obrazovnih ustanova, imajući u vidu dužinu postojanja naseobine Palilula, sa svojim pretežno skromnim, radničkim stanovništvom. Izgradnji ovako značajnog objekta prethodio je događaj koji se odigrao 10. novembra 1892. godine, u čuvenoj beogradskoj kafani „Orač“. Naime, grupa Palilulaca oformila je delegaciju koju su činili građani različitih profesija i, samo dan kasnije, tadašnji predsednik Opštine Milovan Marinković prihvata zahtev ove neobične grupe entuzijasta za što skorije podizanje nove školske zgrade, koje je bilo obustavljeno zbog opštinskih nesuglasica.

Osnove
Presek

Za Beograd i Srbiju uopšte, pored gradnje Dorćolske osnovne škole 1893. godine, podizanje Palilulske škole smatrano je presedanom, jer je bila među prvim školama građenim po svim pedagoškim, zdravstveno-higijenskim zahtevima projektovanja školskih zgrada. Od polaganja kamena temeljca 3. aprila 1894. godine, izgradnja objekta trajala je godinu dana. Škola na Palilulskom trgu– između današnjih ulica Takovske, Dalmatinske i Kraljice Marije – svečano je osvećena 16. aprila 1895. godine, kada su svi radovi na objektu bili privedeni kraju. Autor projekta Palilulske škole bio je arhitekta Milan Antonović. Markantna pozicija školske parcele, omeđene sa tri ulice, uslovila je karakterističnu sagledivost zgrade u opštoj vizuri ovog dela grada. Glavna fasada se razvija duž Takovske ulice, a bočne su okrenute ka Dalmatinskoj i Džordža Vašingtona, nekadašnjoj Vidinskoj ulici. Iako vrednost ovog specifičnog prostora danas remete izuzetno prometne saobraćajnice, neposredna blizina značajnih institucija duge tradicije uticala je na formiranje autentičnog istorijskog ambijenta, nadomak užeg gradskog jezgra. Zgrada je zidana opekom u krečnom malteru sa drvenom krovnom konstrukcijom i viševodnim krovom, prvobitno pokrivenim biber-crepom. Projektovana je za 450 đaka sa devet učionica. Enterijer zgrade je funkcionalno prilagođen potrebama, tako da su učionice raspoređene u delu objekta ka ulici, dok su sa dvorišne strane hodnici. Od ostalih pomoćnih prostorija izdvaja se svečana sala s pozornicom, koju ukrašavaju pilasteri na zidovima i četiri stuba stilizovanih kapitela. Sagrađena je kao slobodnostojeći monumentalni objekat, razuđene osnove. Ima tri naglašena rizalita, dva bočna i središnji. Oblikovana je u strogom akademskom maniru, s karakterističnom podelom horizontalnim vencem, koji na taj način razdvaja zonu suterena, prizemlja i sprata. Dugački frontovi glavne i dvorišne fasade, kao i njihovi bočni delovi, oživljeni su nizom ritmično raspoređenih velikih prozora, lučno završenih u prizemlju a pravougaonih formi na prvom spratu. Ovakav raspored i veličina prozora unosili su svetlo u đačke učionice. Poseban akcenat dat je glavnoj fasadi duž Takovske ulice, gde je smešten i glavni ulaz u zgradu. Simetrično postavljena dva dekorativno oblikovana portala (za žensku i mušku decu), daju poseban, svečani izgled objektu, netipičan za školske zgrade. Poznati beogradski trgovac Nikola Spasić je početkom prošlog veka inicirao izgradnju manjeg objekta namenjenog đacima u prostranom dvorištu Palilulske škole, nasuprot glavnoj zgradi. O tome nam svedoči i natpis na samoj zgradi Đačkom skloništu – 1908 – Nikola Spasić. Tu je bila smeštena prva đačka kuhinja u Beogradu, u kojoj se hranilo 150 učenika. Dugo godina je služila kao školska poliklinika Opštine Stari grad, a danas je namenjena đacima prvacima. Između ovih dveju građevina 1958. godine je izgrađen novi deo, spratnosti P do P+1, koji je manjom pasarelom spojen sa zgradom iz 1894. godine. Koncipiran je u duhu savremene arhitekture, sa svim tipičnim odlikama školskog objekta sredine 20. veka. Današnji naziv „Vuk Karadžić“ škola je dobila 1931. godine, s jednim kraćim posleratnim prekidom, kad se zvala Osnovna škola broj 6. Utvrđena je za kulturno dobro 1966. godine.