U centru Ostružnice, mesta koje se vezuje  za početak parlamentarizma u Srbiji jer je 21. marta 1804. godine upravo u Ostružnici održana prva Narodna skupština koju je sazvao Karadjordje, a 1805. je otvorena osnovna škola, jedna od prvih u Beogradskoj nahiji s nastavom na srpskom jeziku i ona u kontinuitetu radi već više od dve stotine godina, nalazi se stara mehana iz prve polovine 19. veka. Mehana nosi naziv „Janićeva kafana“, jer je duže vreme bila u vlasništvu porodice Janić. Po stilu gradnje pripada tipu stare moravske kuće i predstavlja primerak reprezentativne narodne arhitekture, koju je podizao bogatiji, pre svega, trgovački stalež po našim varošicama i selima. Kao sastajalište meštana i putnika, „Janićeva kafana“ predstavljala je u modernom smislu reči javnu tribinu, gde su se kristalisali odredjeni stavovi za niz značajnih pitanja i problema iz života naselja.

Zgrada je bondručne konstrukcije. Na glavnoj fasadi nalazi se arkadni trem. Spoljni noseći zidovi zidani su u lomljenom kamenu i malterisani. Unutrašnji pregradni zidovi radjeni su u bondruku sa ispunom od opeke. Krovna konstrukcija je drvena sa drvenim gredama, a krov je pokriven biber crepom. Prozori su dupli dvokrilni. Spoljna ulazna vrata na glavnoj uličnoj fasadi su dupla, dok su unutrašnja jednokrilna puna drvena. Podovi su od opeke i daščani. Plafoni su radjeni od letava i obradjeni lepom. Nekada se sastojala od dve kafanske sale u prednjem i kujne i kelneraja u zadnjem delu zgrade. Postojale su i sobe za stanovanje vlasnika. Gradjena je u dosta slabom materijalu, koji teško odoleva zubu vremena.

Kuća je do 1971. godine bila polusrušena. Krovni pokrivač je bio znatno oštećen, veliki deo zgrade potpuno otkriven, a bočni zapadni zid sklon padu. Vlasnik gospodin Dragan Rokvić je objekat gradjevinski konsolidovao, prema konzervatorskim uslovima koje je izdao Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, tako da je objekat vraćen u prvobitno stanje. Sve radove na rekonstrukciji i uredjenju vlasnik je izveo uglavnom sam i samo svojim novčanim sredstvima. Ova stara mehana u potpunosti prilagodjena savremenom načinu života govori u prilog svojoj vrednosti. Pokazatelj je da se, uprkos ubrzanoj urbanizaciji, ovakva arhitektura može u potpunosti sačuvati i prilagoditi današnjim uslovima. Prisustvo ove zgrade u centru Ostružnice ne samo da uspostavlja kontinuitet u daljem razvoju naselja već za savremenu gradnju predstavlja dragocen uzorak jedne zaista vredne arhitekture. Janićeva kafana u Ostružnici, u ul. Karadjordjeva br. 19, utvrdjena je za kulturno dobro 1972. godine.