Dom Vračarske štedionice sagradjen je 1906. godine po projektu arhitekte Danila Vladisavljevića, uz saradnju inženjera Miloša Savčića. Predstavlja drugi značajni objekat na razvojnom putu arhitekte Danila Vladisavljevića u njegovom ne dugom, ali uspešnom stvaralačkom opusu.

Dom Vračarske štedionice smešten je na uglu ulica Kralja Milana br. 9 i Kneza Miloša, jednom od najfrekventnijih delova grada. Koncipiran je kao dominantan ugaoni dvospratni objekat sa podrumom, prizemljem i dva sprata. Razvijene ulične fasade su raščlanjene podeonim vencima i oblikovane u tradiciji evropskog akademizma, sa očiglednim uticajem renesanse i baroka nemačkog porekla, što je svakako posledica studiranja arhitekte Danila Vladisavljevića u Nemačkoj. U zoni prizemlja, duž čitave fasade sokl je rustično tretiran, nalik na gradnju blokovima, dok je cela fasada izradjena od veštačkog kamena i ukrašena nutnama.

Iznad prizemlja gde se ističu bogato obradjeni portali i ulaz u objekat od hrastove gradje sa ornamentikom, nalaze se ritmično rasporedjeni prozori naglašeni trougaonim timpanonima, pilastrima i dekorativnom plastikom, koji doprinose dinamičnosti fasade.

Poseban akcenat dat je ugaonom blago zaobljenom delu koji flankiraju terase u nivou prvog i drugog sprata, nad kojim se uzdiže kupola na visokom tamburu. Naglašen krovni venac nosi balustriranu atiku kao završni dekorativni element gradjevine.

Dom Vračarske štedionice izgradjen je u duhu evropskih predložaka, ali i oslikava čitav period razvoja nacionalne arhitekture izmedju 1900. i 1914. godine, čijem širokom pogledu i stilskim opredelenjima je doprinosio i arhitekta Danilo Vladisavljević.

Dom Vračarske štedionice predstavlja kulturno-istorijsku i arhitektonsku vrednost, kao značajno delo u stvaralačkom opusu arhitekte Danila Vladisavljevića, realizovano na konceptima akademizma koji je suvereno vladao Evropom i istovremeno bitno uticao na razvoj arhitekture Beograda krajem 19. i tokom prve decenije 20. veka. Dom Vračarske štedionice utvrdjen je za kulturno dobro 2007. godine, a Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će u narednom period uraditi projekat rekonstukcije fasade i statičke stabilnosti objekta.