Arhitekta viši konzervator, pomoćnik direktora

Obrazovanje: diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odeljenju istorije umetnosti.
marina.pavlovic@beogradskonasledje.rs

Reference

Istraživački projekti:

 • Program istraživačkih radova na Zindan kapiji Beogradske tvrdjave 2004
 • Program nastavka istraživačkih radova na Zindan kapiji Beogradske tvrdjave 2006
 • Program istraživačkih radova na Bastionu II 2005
 • Program istraživačkih radova na prolomu Jugoistočnog‐Kornarovog bedema Beogradske tvrdjave 2007

Projekti (Kao odgovorni projektant, projektant, koautor):

 • Projekat zaštite, prezentacije i revitalizacije Sektora Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrdjave sa uredjenjem enterijera u cilju formiranja vizitorskog centra kompleks Sahat i Barokne kapije (2015-19)
 • Projekat restauracije fasada zgrade Narodnog muzeja u Beogradu (2012)
 • Projekat postojećeg stanja seoskih kuća i ambara u selima u Vojvodini sa planom demontaže radi dislokacije(2012)
 • Tehnička dokumentacija za projekat restauracije tvrdjave Ram, Ram selo (2011)
 • Studija skulptura i epigrafskih spomenika na Beogradskoj tvrdjavi(2011)
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije Južne kapije, Gornji grad Beogradske tvrdjave(2011)
 • Projekat sanacije Česme lavić sa Malim stepeništem (2011)
 • Projekat restauracije i revitalizacije kompleksa Sahat kapije i Barokne kapije, Gornji grad Beogradske tvrdjave Sektor 1 i 2 (2010)
 • Elaborat istorijske analize i projekat postojećeg stanja zgrade kasarne i žandarmerijske stanice u Dvorskom kompleksu Karadjordjevića na Dedinju (2010)
 • Izrada tehničke dokumentacije za projekat restauracije kule manastira Banja pribojska (2010)
 • Projekat restauracije i revitalizacije Jugoistočnog fronta, Gornjeg grada Beogradske tvrdjave, Projekat restauracije, konzervacije i revitalizacije Sale I i II i obnova pristupnog hodnika Velikog barutnog magacina (2009)
 • Studija dostupnosti Beogradske tvrdjave – problemi i preporuke (2009)
 • Tehnička dokumentacija za projekat konzervacije, restauracije i revitalizacije Kule Nebojše na Beogradskoj tvrdjavi i Tehničku dokumentaciju za projekat restauracije kompleksa Vodene kapije 2 na Beogradskoj tvrdjavi (2009)
 • Veći broj istraživanja i tehničke dokumentacije za palate u Perastu, Kotoru i Herceg Novom u Crnoj Gori (2009-10)
 • Glavni projekat prve faze radova na kompleksu Zindan kapije (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Sahat kapiji (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Zindan kapiji (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Kralj kapiji (2006)
 • Glavni projekat staze i stepeništa kod crkve Sv. Petke (2006)
 • Glavni projekat staze u Donjem gradu Beogradske tvrdjave (2006)
 • Glavni projekat restauracije Kralj kapije faza 1 (2007)
 • Glavni projekat restauracije toparnica na Bastionu I istočnog fronta.(2006)
 • Glavni projekat restauracije toparnica na Bastionu II jugoistočnog fronta sa kurtinom 6. (2006)
 • Glavni projekat restauracije Kontraeskarpe Bastiona I jugoistočnog fronta. (2007)
 • Glavni projekat zaštite od vlage Unutrašnje Stambol kapije (2003).
 • Glavni projekat zaštite od vlage Sahat kapije (2003).
 • Projekat izvedenog stanja fasade Unutrašnje Stambol kapije (2003).

Stručni i konzervatorski nadzor nad radovima na:

 • Velikom stepenišnom silazu, Beogradska tvrdjava (2005)
 • Pešačkoj stazi u Donjem gradu, Beogradska tvrdjava (2006)
 • Pešačkoj stazi kod crkve Sv. Petke, Beogradska tvrdjava (2006)
 • Vratnicama na Kralj kapiji,Beogradska tvrdjava (2006)
 • Vratnicama na Sahat kapiji,Beogradska tvrdjava (2006)
 • Prvoj fazi restauratorskih radova na Zindan kapiji, Beogradska tvrdjava (2006)
 • Kontraeskarpi Severoistočnog bedema, Beogradska tvrdjava (2007)

Bibliografija

 • Katalog izložbe „Nikola Nestorović – portret jedne epohe“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (Beograd: 2019).
 • „Simbolika narativa profane arhitekture Nemačkog Beograda“ Tematski zbornik Barokni Beograd preobražaji 1717-1739, ed. Bikić Vesna, Arheološki Institut (Beograd: 2019) 130-147
 • Nikola Nestorović, (Beograd: Orion Art, 2017).
 • „Novi univerzitetski centar medjuratnog Beograda“, KULTURA, br. 154, (Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2017), 93-108.
 • „Kulturni turizam ‒ izazovi za kulturno nasledje“ Moderna Konzervacija, br. 5, (Beograd: ICOMOS Srbija, 2017).
 • „Malo stepenište Beogradske tvrdjave“, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 39, (Beograd:Društvo konzervatora Srbije, 2016), 174-179.
 • „Transformacije istorijskih objekata kroz vreme-Projekti državnih zdanja arhitekte Nikole Nestorovića“, Moderna Konzervacija, br. 4, (Beograd: ICOMOS Srbija, 2016), 243-253.
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016), 53-55.
 • Mihajlov, Saša, Mišić, Biljana, Pavlović, Marina. „Od Velike pijace do Trga Republike – traganje za stalnom kućom Narodnog muzeja u BeograduZbornik Narodnog muzeja XXII/2. (Beograd: Narodni Muzej, 2016), 365-387.
 • „Prvi petogodišnji plan razvoja Beograda 1947-1951, tri nerealizovana projekta u Bulevaru Kralja Aleksandra“, Nasledje br.XVII, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2016) 125-138.
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016), 656-664.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Tematski zbornik međunarodne naučne konferencije Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015), 369-378.
 • „Devet decenija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti“, Nasledje br.XVI, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2015) 27-42.
 • „Prilog poznavanju opusa arhitekte Nikole Nestorovića – zgrada Miloša Petronijevića“, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 39, (Beograd:Društvo konzervatora Srbije, 2015), 147-149.
 • „Architectural activity of Nikola Nestorović between the conservative academism and secession reform”, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti br. 42, (Novi Sad: 2014), 197-208.
 • „Skulpture Ivana Meštrovića na Beogradskoj tvrdjavi-transformacija značenja kroz prostor i vreme“, Zbornik radova konferencije Javni spomenici i spomen obeležja, kolektivno pamćenje i/ili zaborav, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2014) 85-100.
 • „Kompleks Zindan kapije”, Nasledje br. XIV, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2013), 29 ‐
 • Pavlović, Marina, Večanski, Snežana. „Izmedju istoka i zapada: transpozicija kulturnih sistema i vojne tehnologije utvrdjenih pejzaža”, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 37, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2013), 219-220.
 • „Prilog proučavanju arhitektonske kamene plastike sa Beogradske tvrdjave”, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 31, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2007), 106‐
 • „Seminar „Održivi razvoj kulturne baštine“ u Batu (Bath) u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske”, Glasnik Društva Konzervatora Srbije br. 31, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2007), 251‐
 • „Stepenišna komunikacija u rovu Savske padine na Beogradskoj tvrdjavi”, Nasledje br. VIII, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2007), 29 ‐
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, Zbornik radova naučnostručnog skupa „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004), 196‐204

Radno iskustvo:

 • Od 2002. do 2007. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Kao arhitekta konzervator u ovoj instituciji je izradila veliki broj konzervatorsko restauratorskih projekata u okviru zaštićene celine Beogradska tvrdjava. Rukovodila istraživačkim projektima i vodila konzervatorski i stručni nadzor.
 • U periodu od 2008. do 2012. kao suosnivač i suvlasnik Studija za istraživanje, konzervaciju i restauraciju arhitektonskog nasledja ReArch, izradjuje restauratorsko konzervatorske projekte, projekte postojećeg stanja kao i studije za spomenike kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.
 • Od 2009. do 2011. godine angažovana kao saradnik predavač na Fakultetu za gradjevinski menadžment, Univerziteta Union u Beogradu na predmetima: Istorija arhitekture Starog veka i Istorija arhitekture Novog veka.
 • Tokom 2017-2018. godine zaposlena na Fakultetu Heritologija Alfa BK Univerziteta u Beogradu u statusu docenta.
 • U cilju opšteg usavršavanja iz oblasti očuvanja kulturnog nasledja tokom 2012/2013 u Centralnom institutu za konzervaciju prošla je obuku i stekla internacionalnu diplomu Menadžera za upravljanje muzejskim zbirkama(Collection manager certificat). Pored praktičnog rada objavila je veći broj naučnih radova u zbornicima i časopisima i učestvovala na domaćim i medjunarodnim naučnim skupovima.Autor je monografije „Nikola Nestorović“ čije publikovanje je sufinansiralo Ministarstvo kulture i Inženjerska komora 2017. godine, za koju je 2018. godine dobila Godišnju nagradu Društva konzervatora Srbije.
 • Autor je izložbe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Nikola Nestorović – duh jedne epohe“ održane u galeriji ULUS-a 2019. godine.
 • Urednik je časopisa „Nasledje“ i član redakcije Glasnika Društva konzervatora Srbije.

Izlaganja na konferencijama

 • „A new understanding of the national style of Dragutin Inkiostri Medenjak – secession or tradition, design or architecture” Medjunarodna naučno stručna konferencija Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu SmartArt – umetnost i nauka u primeni „Od inspiracije do interakcije“Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 28–30. 11. 2019.
 • „Katalog Kluba studenata arhitekture – refleksija društvenog konteksta”Medjunarodna naučna konferencija „Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji (1918-1941), organizator Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-13. 12. 2019. Beograd.
 • „Cultural and historical values of Belgrade fortress“ Jubilarna 30. Medjunarodna naučna konferencija „Dunav – Reka saradnje“, organizator: Medjunarodni naučni forum Dunav reka saradnje.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Naučnameđunarodna konferencija Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015)
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016)
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016)
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, izlaganje na naučnostručnom skupu „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004)
 • „Skulpture Ivana Meštrovića na Beogradskoj tvrdjavi-transformacija značenja kroz prostor i vreme“ Konferencija Javni spomenici i spomen obeležja, kolektivno pamćenje i/ili zaborav, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2014)
 • „Novi univerzitetski centar medjuratnog Beograda“ izlaganje po pozivu na Konferenciji ,,Od osmanskog grada do ,,Beograda na vodi“: Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (19-21 vek)’‘ 6. jula 2015. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

 • Od 2004. član je Inženjerske komore Srbije i poseduje licencu odgovornog projektanta i odgovornog izvodjača radova.
 • Od 2005. član je Društva od konzervatora Srbije, sa položenim konzervatorskim ispitom, a 2016-17. godine član predsedništva ovog društva.
 • Od 2010. član je ICOMOS-a Srbija.
 • 2011/2013. član DOCOMOMO Srbija.
 • član Ženskog arhitektonskog društva ŽAD.