Podizanje zgrade Zanatskog doma, Hilandarska ulica br. 2, po ugledu na druge društvene domove, imalo je za cilj da se na jednom mestu okupe sve do tada osnovane zanatske ustanove. Takva mogućnost ukazala se 1914. godine, kada su različiti zanatski fondovi prikupili sredstva i započeli zidanje doma prema projektu arhitekte Danila Vladisavljevića iz 1912. godine. Rat i nepovoljni uslovi odložili su izgradnju Zanatskog doma sve do 1931. godine, kada je projektovanje povereno arhitekti Bogdanu Nestoroviću, istaknutom poborniku modernističke bezornamentalne arhitekture. Zgrada je završena 1. maja 1933. godine. Pored prostorija koje su služile za smeštaj različitih zanatskih udruženja i saveza, imala je hotel i bioskopsku salu. Od 1947. godine u zgradi se nalazi Radio Beograd.
Objekat je koncipiran kao ugaona gradjevina sa dva bočna krila duž ulica Hilandarske i Svetogorske. Odnos zalučenog centralnog i ravnih bočnih delova potenciran je središnjom dvostepenom kulom. Masivnost ugaonog dela zgrade olakšana je kolonadom u prizemlju i završnom spratu. Nad glavnim ulazom nalazi se skulptura „Kovač“, rad kamenoresca N. Lukačeka.
Poseban akcenat na fasadama predstavljaju nizovi ritmično rasporedjenih prozora duž viših etaža, originalnih drvenih ramova, profilacije i karakteristične podele. Prateći materijalizaciju i način stilizacije, autor je istim tretmanom vešto spojio prizemnu zonu objekta i spratne delove, ostvarujući jedinstven likovni efekat u opštem sagledavanju zgrade.
U delu objekta duž prometne Svetogorske ulice dominiraju velike površine transparentnih tzv. duplih izloga, u čijem delu zidanog parapeta su smeštene ventilacije, kao i sporadično postavljeni ulazi u lokale. Izuzev masivnih, dekorativno oblikovan duplih vrata pomoćnih ulaza u objekat duž bočnih fasada i raskošnog, glavnog portala na čeonoj fasadi, koja su namenski napravljena od metala, autor je svuda upotrebio prirodni materijal – drvo, što predstavlja originalnu zamisao arhitekte Bogdana Nestorovića, koja mora biti i očuvana. Za razliku od ovog prizemnog dela objekta, zona prizemlja duž Hilandarske ulice je u skladu sa unutrašnjom namenom prostora dobila drugačiji izgled, sa naglašenim segmentnim površinima sačinjenim od mat prizmi.
Kao autorsko delo izrazitih arhitektonsko – urbanističkih i kulturno – istorijskih vrednosti, Zanatski dom je proglašen za spomenik kulture 1984. godine.