Igumanova palata odnosno pravilnije palata Igumanov podignuta je 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma. Na pročelju fasade nalazi se natpis: „Zadužbina Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca”. Sima Andrejević Igumanov (1804–1883), trgovac, otvorio je 1872. godine u Prizrenu Bogoslovsko-učiteljsku školu, čije je izdržavanje obezbedio time što je podigao palatu na Terazijama i stvorio zadužbinu koja je donosila redovne prihode.


Reprezentativna gradska palata jedno je od najznačajnijih dela arhitekata Petra i Branka Krstića, ujedno i jedan od ključnih objekata na kome se ogleda proces transformacije tradicionalnog akademskog koncepta u moderni. Zamišljena je u modernizovanoj verziji srpsko-vizantijskog stila, sa širokim arkadama u prizemlju, vertikalno raščlanjenom fasadom na spratovima i dekorativnim motivom izduženog lučnog otvora. Ovaj motiv, koji svoje poreklo vodi iz srpsko-vizantijskog stila, naglašen je na uglu i suprotstavljen formalnim odlikama kasnog modernizma – mermernoj oblozi fasade, nizovima pravougaonih prozora na poslednjem spratu, jakoj nadstrešnici u prizemlju, dekorativnim okruglim prozorima na vrhu gradjevine, dekorativnoj šipki za zastavu. Na vrhu zgrade prvobitno se nalazila skulptura Sime Igumanova sa siročićima, rad vajara Lojze Dolinara. U prizemlju je poslovni prostor, dok je na spratovima stanovanje. Upotrebljeni materijali odgovaraju standardima perioda u kome je objekat izgradjen, a ulazi u zgradu su dekorativno obradjeni u gipsu i štuko-mramoru.


Igumanova palata je jedno od značajnijih dela arhitekata Petra i Branka Krstića, kao i jedan od ključnih objekata na kome se ogleda proces transformacije tradicionalnog akademskog metoda u moderni, te je zbog svojih vrednosti utvrdjena za kulturno dobro 1977. godine.