Evangelička crkva u Zemunu, Tošin bunar 2, podignuta je u periodu 1926-30. godine na uglu ulica Prilaz i Tošinog bunara. Crkvu odlikuje kružna osnova koja asocira na oblik trolista – rotonda sa naglašenom apsidom i dva bočna krila simetrično postavljena u odnosu na centralni ulaz. Iznad troslivnih krovova koji pokrivaju skraćenu pripratu i bočna krila, diže se tambur većih dimenzija. Nad kubetom je lanterna na koju je postavljen krst kao simbol Hristovog stradanja.
Gradjevina poseduje sveden broj simetrično postavljenih otvora na fasadi. Ovo kompaktno, zatvoreno arhitektonsko rešenje koje verovatno pripada školi arhitekata Huga Erliha i Viktora Kovačića, poseduje urbanističku vrednost oličenu u uspešnom odnosu gradjevine prema položaju raskršća, nadomak prilaza starom jezgru Zemuna.
Crkva predstavlja originalno i retko arhitektonsko ostvarenje u današnjem Beogradu, oblikovano u dosledno sprovedenom modernističkom konceptu. Nesumnjiva je njena kulturno-istorijska i dokumentarna vrednost, kao svedočanstva postojanja i življenja jedne hrišćanske konfesionalne zajednice u periodu izmedju dva svetska rata u Zemunu.
Utvrdjena je za kulturno dobro 2005. godine.