(za kulturna dobra koja se nalaze na ovom prostoru nadležan je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)