Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je pribavio mere tehničke zaštite za radove na sanaciji i restauraciji spomenika od nadležnog Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a prema izdatim merama tehničke zaštite, stručna služba Zavoda je izradila Idejni projekat sanacije i restauracije spomenika. Za potrebe izrade Projekta sanacije i restauracije spomenika, 2019. godine su sprovedena prethodna istraživanja na bronzanoj skulpturi i postamentu spomenika.

Posle radova / Pre radova

Idejni projekat sanacije i restauracije spomenika Vuku Karadžiću Zavod za zaštitu spomenika kulture je izradio u 2019. godini, a Grad Beograd je za 2022. godinu opredelio sredstva za izvodjenje radova u visini 11 miliona dinara, čime su se stekli uslovi da se realizuju radovi. Autor idejog projekta je arhitekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Zoran Tucić, koji je koleginicom arhitektom Jefimijom Parežanin vršio i konzervatorski nadzor nad radovima.

Po pribavljenoj saglasnosti na projekat, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je sproveo proceduru Javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponudjača za izvodjenje projektom predvidjenih radova i na osnovu iste sklopio ugovor sa izabranim izvodjačem radova, Privrednim društvom za izgradnju, obnavljanje i rekonstrukciju gradjevinskih objekata „KOTO“ d.o.o. iz Beograda, Vojvode Stepe 466. Radove na skulpturi izvodio je dr Zoran Kuzmanović, vajar, u svojoj radionici u Smederevu.

Planirani radovi na sanaciji i restauraciji spomenika su se izvodili tokom novembra i decembra 2022. godine i obuhvatili su sanaciju i restauraciju bronzane skulpture, kao i zamenu devastirane kamene obloge postamenta kvalitetnom oblogom od kompatibilnog granita, i to:

BRONZANA SKULPTURA

Demontaža bronzane skulpture izvedena je slobodnim dizanjem, s obzirom da nije bila opremljena bilo kakvim ankerima, to jest, ničim nije bila povezana sa jezgrom postamenta spomenika. Odvojena skulptura je poziciono obeležena, upakovana, obezbedjena i odvežena do radioničkog prostora livačko-restauratorske radionice, u kojoj je sanirana i konzervirana. Demontirana su i slova livenog ispisa sa pročelja postamenta spomenika, koja su u radionici sanirana i konzervirana. U podnožju skulpture ugradjena su sa unutrašnje strane rešetkasta ojačanja od nerdjajućeg čelika (od flahova širine 5cm, a debljine 5mm) zajedno sa ankerima od prohroma (dužine 20cm) za trajnu vezu sa AB jezgrom i kamenom podloškom postamenta, na način da se omogući dilataciona tolerancija izmedju različitih koeficijenata skupljanja bronzane skulpture i kamenog postamenta s kojim je bronzana skulptura u kontaktu. Čišćenje kao i kasnija reparacija i dopuna patine skulpture izvedena je neagresivnim sredstima, radi dopunjavanja procesa čišćenja, reparacije i obrade patine. Sanirana i konzervirana bronzana skulptura je upakovana, obezbedjena, prevežena, istovarena i ponovo montirana na obnovljeni postament spomenika, zajedno sa saniranim i konzerviranim slovima livenog ispisa pročelja postamenta spomenika. Ponovna montaža skulpture na restaurisani postament, izvodena je uz upotrebu autodizalice potrebne nosivosti i u prisustvu angažovanog konzervatora i statičara. 

Skulptura posle radova / Skulptura pre radova

POSTAMENT SPOMENIKA

Radovi na postamentu spomenika obuhvatili su supstituciju svih elemenata postojeće devastirane kamene obloge postamenta, novim kamenom fizičko-hemijskih svojstava odgovarajućih autentičnoj kamenoj oblozi spomenika, a u postojećem slogu i dimenzijama. Radovi su obuhvatili demontažu svih elemenata postojeće kamene obloge, izradu novih elemenata kamene obloge prema izradjenoj specifikaciji, pripremu spoljnih površina AB jezgra postamenta sa ugradnjom potrebnih profilisanih nerdjajućih podloški/nosača i montažu novih elemenata obloge postamenta spomenika sa zalivanjem prostora izmedju AB jezgra i novih kamenih ploča, završnim fugovanjem i nanošenjem hidrofobne i antigrafitne zaštite. Montaža novih elemenata obloge izvodena je odozdo na gore, fiksiranjem kamenih elemenata preko podloški i ankera od nerdjajućeg čelika.

Postament posle radova / Postament pre radova

Spomenik Vuku Karadžiću nalazi se na uglu Ruzveltove ulice i Bulevara kralja Aleksandra, a svečano je otkriven 7. novembra 1937. godine, povodom proslave stopedesetogodišnjice Vukovog rodjenja. Delo je istaknutog srpskog vajara Djordja Jovanovića. Spomenik Vuku Karadžiću pripada grupi reprezentativnih i monumentalnih javnih spomenika podignutih zaslužnim ličnostima srpskog naroda. Iako izveden tokom poznog perioda umetnikovog opusa, spomenik nosi sve kvalitete autorskog izraza. Zbog svojih kulturno-istorijskih vredniosti Spomenikje utvrdjen za kulturno dobro (Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 3/17 od 22.03.1965).

Spomenik Vuku Karadžiću bio je u izuzetno lošem stanju, jer je prilikom prethodne obnove iz 1995. godine – koja je izvodjena u sklopu kompleksnih hitnih radova na izgradnji stanice podzemne železnice, podzemne garaže i uredjenju širih parkovskih i nadzemnih parternih površina – bronzana skulptura spomenika nedovoljno kvalitetno tretirana, a za oblogu postamenta je upotrebljen  neadekvatan kamen lošeg kvaliteta.