Na osnovu protokola o saradnji izmedju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, započeta je realizacija nastavnog programa grupe predmeta obuhvaćene studijskom celinom Master završni rad u okviru programa Master studija Unutrašnje arhitekture, pod mentorstvom docenta dr Milene Kordić i asistenta Dejana Todorovića. Zadatak pod naslovom Kabinet kurioziteta u ovom semestru pred studente kao problemsku osnovu postavlja ispitivanje mogućnosti reprogramiranja nasledjenih urbanih vila, a kao prostorni okvir predložena je vila Bruna Mozera, arhitekte Milana Zlokovića.

Prilikom prve posete grupe studenata i nastavnika Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda studenti su upoznati sa dokumentacijom Zavoda i elaboratom za utvrdjivanje Vile Mozer za kulturno dobro. Društveni i istorijski kontekst nastanka predmetne vile kao i postupak valorizacije i izrade elaborata studentima je predstavila istoričarka umetnosti i savetnik u Zavodu Aleksandra Dabižić. U metodologiju istraživanja graditeljskog nasledja, kao i postupak izrade tehničke dokumentacije studente je uputio arhitekta i viši konzervator Zavoda Rade Mrlješ. Ideja je da postupak izrade tehničke dokumentacije zajedno sa nastavnicima isprati i arhitekta konzervator budući da će digitalizovane podloge postojećeg stanja Vile Mozer biti priključene dokumentaciji Zavoda.

Naredni susret sa studentima i nastavnicima predvidjen je na terenu kako bi se studenti bliže upoznali sa terenskim istraživanjima i snimanjem postojećeg stanja kroz proveru arhivskog projekta na terenu. Takodje, jedan od metodoloških postupaka ispitivanja prostora i upoznavanja studenata sa nasledjenim vrednostima vile predvidja i izradu maketa njenih karakterističnih fragmenata.

Kao krajnji rezultat saradnje koja u svojim početnim koracima podrazumeva izradu i digitalizaciju tehničke dokumentacije, biće priredjena i izložba istraživačkih studentskih projekata realizovanih u okviru studijske celine Master završni rad u prostoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, kao jedan od mogućih vidova edukacije i prezentacije graditeljskog nasledja koje u okviru svoje delatnosti sprovodi Zavod.