Danas, 27. jula kada se navršilo tačno 78 godina od ukidanja logora Staro sajmište Predsednik Republike Srbije u prisustvu visokih predstavnika države Srbije i diplomatskog kora, otvorio je početak radova na Centralnoj kuli Starog sajmišta prema projektu koji je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u saradnji i uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i institucija Grada Beograda.

Zavod se dugi niz godina bavi proučavanjem, analizom, vrednovanjem i zaštitom objekata i prostora „Starog sajmišta – logora gestapoa“, koje je utvrdjeno za spomenik kulture 1987. godine („Službeni list grada Beograda“ br.16/87). Takodje, aktivno je učestvovao u radu Komisije za utvrdjivanje koncepcije programa Memorijalnog kompleksa „Staro sajmište“, kao tehnička i stručna podrška u postupku donošenja Zakona o osnivanju Memorijalnog centra „Staro sajmište“.

U dosadašnjem periodu, od 1992. godine izradio je samostalno i u saradnji sa raznim institucijama niz projekata, istraživanja i stručnih elaborata sa ciljem prikupljanja svih podataka o objektu Centralne kule kompleksa Starog sajmišta u Beogradu. Izrada Programa i projektnog zadatka rekonstrukcije i revitalizacije Centralne kule 2012. godine prethodila je detaljnom snimanju objekta i izradi Projekta postojećeg stanja Centralne kule već sledeće godine.

Tim Zavoda sa direktorkom Memorijalnog centra „Staro sajmište“ Krinkom Vidaković Petrov

Tokom svog postojanja Kula je pretrpela promene koje su posledica njene različite namene u pojedinim istorijskim periodima. Objektu je promenjen autentični izgled usled brojnih intervencija kako na fasadi i delimično u volumenu, tako i u samom enterijeru. Autentično su postojala četiri segmenta kružne forme objekta koja su bila ulazna stepeništa, a preostala četiri segmenta su činili prostori koji su korišćeni pristupom sa spoljne strane. Dvoja od četiri stepeništa su uklonjena, a preostala dva su delimično uklonjena (jedna polovina je sačuvana, a druga je uklonjena). U delovima objekta u kojima su uklonjena stepeništa u posleratnom periodu formirane su improvizovane šupe i ostave, od kojih dve i danas postoje imajući u vidu da su zidane čvrstim gradjevinskim materijalom. Četiri segmenta spoljnog prstena, koja su se koristila sa pristupom sa spoljne strane,  takodje su u periodu neposredno posle Drugog svetskog rata transformisana, tako što su ulazna vrata i izlozi prepravljeni u prozore, a pristup je formiran iz unutrašnjeg središnjeg kružnog dela objekta.

Cilj izrade projekta bila je rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta sa vraćanjem njegovog autentičnog gabarita i izgleda, vraćanje uklonjenih delova, transformacija fasadnih otvora u izvorne pozicije i veličine, sanacija svih oštećenja i devastacija i adaptacija za novu namenu.

Tokom rada na izradi ovih elaborata i projekata stručni saradnici Zavoda susreli su se sa brojnim administrativnim i tehničkim problemima poput nepravilne katastarske uknjižbe, pogrešno upisanog gabarita i spratnosti objekta. U cilju rekonstrukcije autentičnog gabarita i volumena, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je zajedno sa Gradskim zavodom za veštačenje koji je izradio stručno mišljenje, dokazao kako je autentično izgledao objekat, kakve je arhitektonske forme, oblika i volumena bio i u tom smislu je izvršio ažuriranje podataka, korekciju i ispravku kopije plana katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat Centralne kule, kao i korekciju upisane spratnosti objekta, neophodne za dalji rad na izradi projektne dokumentacije.

Uz finansiranje i saradnju sa Ministarstvom kulture i informisanja Vlade Republike Srbije 2020. godine stručni saradnici Zavoda započeli su izradu obimne i kompleksne dokumentacije Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Projekta za izvodjenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji Centralne kule kompleksa Starog sajmišta u Beogradu.

Zbog izuzetno lošeg i degradirajućeg stanja objekta, njegove devastirane unutrašnjosti sa ogromnom količinom otpada i smeća, statički ugroženom konstrukcijom izazvanom dugim negativnim atmosferskim uticajima i nebrigom i neadekvatnim korišćenjem objekta, Zavod je prethodnih godina više puta u saradnji sa gradskim komunalnim preduzećima organizovao kompletno čišćenje objekta od nagomilanog otpada i dezinfekciju unutrašnjosti kako bi se objekat mogao tehnički snimiti i zaštititi od daljeg bespravnog korišćenja. Izradjen Projekat rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekta Centralne kule u kompleksu Starog sajmišta u Beogradu dobio je potrebne dozvole i saglasnosti u prvoj polovini 2022. godine, čime su se stekli uslovi za početak realizacije radova na obnovi i zaštiti ovog izuzetnog objekta, prvog u nizu sačuvanih autentičnih objekata prvog beogradskog sajamskog kompleksa, koji će biti obnovljeni u okviru Memorijalnog centra „Staro sajmište“ u Beogradu.

Naša misija na prostoru Memorijalnog centra Staro sajmište se nastavlja kroz vršenje konzervatorskog nadzora i praćenje sprovodjenje mera zaštite na Centralnoj kuli, ali i daljem radu na izradi projektne dokumentacije za obnovu Italijanskog paviljona kojom je predvidjeno vraćanje autentičnog izgleda još jednom objektu koji predstavlja integralni deo spomenika kulture „Staro sajmište – Logor Gestapoa“. Projektnu dokumentaciju je ispred Zavoda uradio tim stručnih saradnika: Aleksandra Šević, arhitekta konzervator, dr Saša Mihajlov, istoričarka umetnosti konzervator, Olivera Milić i Suzana Lazović arhitektonske tehničarke, koje su se sveobuhvatnim proučavanjem i radom bavile više od deset godina, uz svesrdnu podršku direktorke Olivere Vučković.