Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa velikim zadovoljstvom obaveštava čitalačku publiku da je iz štampe izašla monografija „Stambena arhitektura Beograda 1918-1941“ autorke dr Vladane Putnik Prica, dipl. istoričarke umetnosti, naučnog saradnika Filozofskog fakulteta. Zavod kao izdavač i Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, kao suizdavač, objavili su ovo opsežno istraživanje razvojnih tokova stambene arhitekture, tokom kojeg su ispitani različiti aspekti u okviru teme, prevashodno na osnovu terenskog rada, arhivske dokumentacije i periodike.

Stambena arhitektura predstavlja dragocen izvor za razumevanje funkcionisanja društva u Beogradu tokom medjuratnog perioda. Istraživanje stambene arhitekture Beograda u medjuratnom periodu se oslanja na prethodne doprinose brojnih istoriografa sa pokušajem definisanja fenomena koji su se javili u ovom periodu kao direktna posledica razvoja stambene arhitekture. Za razliku od generalne slike produkcije stanovanja u medjuratnom Beogradu, u istoriografiji je malo studija posvećeno nameštaju i opremanju enterijera iz ovog perioda. Zbog toga ova knjiga predstavlja pokušaj da se podrobnije objasni nastanak i razvoj prostorne ogranizacije stanovanja tokom treće i četvrte decenije dvadesetog veka u prestonici Kraljevine SHS/Jugoslavije.

Poglavlja su koncipirana u četiri velike celine: Urbanistički razvoj Beograda, Fasada je odelo zgrade: stilski razvoj stambene arhitekture medjuratnog Beograda, Enterijer je duša zgrade: razvoj prostorne organizacije i dizajna enterijera i Fenomeni. Sa ovom strukturom polazi se od opšteg ka pojedinačnom, uz pet potpoglavlja u okviru celine koja se bavi fenomenima vezanim za stambenu arhitekturu medjuratnog Beograda. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od 2.133 primera stambene arhitekture na terenu na osnovu kojeg je načinjen uži reprezentativni uzorak od 566 dosijea sa projektnom dokumentacijom Istorijskog arhiva Beograda u periodu od 2017. do 2020. godine.

Monografija može da se kupi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan Gornji grad 14, po ceni od 1.000,00 dinara.