U okviru odlične saradnje sa Muzejom Jugoslavije, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u skladu sa propisanim nadležnostima od maja 2022. godine do novembra.2023. godine, pratio sprovodjenje utvrdjenih mera tehničke zaštite za restauraciju fasada i pristupnih platoa objekta Muzeja Jugoslavije. Konzervatorski nadzor se vrši kroz kontinuirano praćenje radova na sprovodjenju utvrdjenih mera tehničke zaštite, u pogledu kvaliteta konzervatorsko-restauratorskih radova i verifikovanja stručnosti izvršilaca radova za odgovarajuće složene konzervatorske radove na objektu muzeja. Cilj je bio potpuno uvažavanje arhitektonskog autorskog koncepta muzeja, zadržavanjem opšteg izgleda objekta, likovno-oblikovnog izraza i materijalizacije, kao i završne obrade svih primenjenih materijala završne obrade fasada objekta i pristupnih platoa.

Posle izvedenih radova

Restauracija i konzervacija fasada Muzeja Jugoslavije izvedena je očuvanjem svih raznorodnih materijala izvedenih na fasadama objekta muzeja, od aluminijumskog zastakljenog fasadnog platna, preko više vrsta prirodnog kamena i njihove različite finalne obrade, veštačkog kamena, kao i primenjenih karakterističnih likovnih elemenata u vidu mozaika. Primena adekvatne metodologije i složenih postupaka restauracije i konzervacije rukovodjenih od strane konzervatorskog nadzora arhitekte Svetlane Marković, višeg konzervatora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, najprimerenije su vratili specifični izvorni autorski likovni koncept i rukopis objekta muzeja.

Zavod je uradio Predlog odluke o utvrdjivanju Muzeja Jugoslavije / muzej „25. maj“ za spomenik kulture, a danas ovaj objekat uživa status dobra pod prethodnom zaštitom kao prostor urbanističkih, arhitektonskih, društvenih, kulturno-istorijskih i dokumentarnih vrednosti. Muzej „25. maj“ je sagradjen 1962. godine, prema projektu arhitekte Mihajla Jankovića, kao jedan od prvih namenski gradjenih muzejskih objekata u Beogradu i Srbiji, sa izložbenim prostorom i prostorijama za čuvanje, održavanje i rad na eksponatima – zbirke poklona tadašnjeg predsednika države Josipa Broza Tita. Podignut je kao reprezentativni objekat u kome je podjednaka pažnja posvećena kako reprezentativnom spoljašnjem izgledu, tako i modernom uredjenju enterijera.

Pre izvedenih radova

Koncipiran kao objekat sa snažnim volumenima, trodelnim ravnim i blago zakošenim krovovima, više staklenom nego mermernom fasadom i fasadnim mozaikom, jedan je od retkih primera „total dizajna“ u arhitekturi Beograda i Srbije. Arhitektonska forma i tehničko-tehnološke karakteristike objekta svrstavaju Muzej „25. maj“ u izrazite predstavnike internacionalnog stila i jedno od najznačajnijih ostvarenja posleratne arhitekture Beograda i Jugoslavije. Autor se vešto poigravao materijalima na fasadnim platnima, povlači fasadu prizemlja u duboku senku, a belom mermernom oblogom istoče osnovne konstruktivne elemente – stubove, medjuspratnu i krovnu tavanicu. Fasada izložbenog prostora izvedena je u tada novom sistemu aluminijumske zid-zavese, kojom se formira efekat transparentnosti objekta, čime do izražaja dolazi centralno pozicionirani, monumentalni mozaički ansambl na pročelju (rad Boška Karanovića).

Sastavni deo arhitektonskog rešenja muzejskog zdanja predstavlja i njegovo najneposrednije okruženje, posebno plato oko i ispred Muzeja, koji se proteže sve do ulice Kneza Aleksandra Karadjordjevića. Odnos izmedju arhitektonskog rešenja objekta i njegovog neposrednog okruženja sa posebnim prirodnim i likovnim vrednostima, čine ga jednim od najprepoznatljivijih kulturnih ambijenata u Beogradu.