Katalog nepokretnih kulturnih dobara


 

 

 

 

 

Izdavač:

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača:

mr Milica Grozdanić, direktor

Izrada projekta:

Stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda