Kongresna biblioteka u Vašingtonu izabrala je naučni časopis „Nasledje“ Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao važnu publikaciju koja reprezentuje kulturno-istorijsko nasledje Beograda i kao vrednost od istorijskog značaja uvrstila ga je u svoju arhivsku digitalnu zbirku/kolekciju u kojoj se nalazi više od 32 miliona katalogizovanih publikacija.

Ova nacionalna biblioteka Sjedinjenih Američkih Država i jedna od nekoliko najvećih biblioteka u svetu prikuplja, čuva, katalogizuje i ustupa na korišćenje publikacije i istraživačke materijale svih nacija sveta na više od 450 jezika, u cilju podrške obrazovanju kao i očuvanja digitalnih publikacija, uskoro će osim arhiviranja omogućiti i dublji javni pristup sadržaju časopisa „Nasledje“, kao i drugim publikacijama Zavoda dostupnim u elektronskoj formi na našem sajtu. Na taj način će, uz dosadašnje pretraživanje preko medjunarodnih baza podataka Directory of Open Access Journals i SCI indeksa, biti omogućeno da istraživači širom sveta pristupe ovom sadržaju.

Naučni časopis „Nasledje“ osmišljen je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa idejom da rezultati rada na istraživanju, proučavanju, valorizaciji i konzervaciji objekata kulturno-istorijskog značaja, budu publikovani i dostupni stručnoj i široj javnosti, kako bi se afirmisalo kulturno nasledje, kao i napori Zavoda na njegovom očuvanju i prezentovanju.

Naučna kategorizacija M51 „Nasledja“ kao vrhunskog časopisa nacionalnog značaja, ali i izbor Kongresne biblioteke u Vašingtonu da uvrsti ovaj časopis u svoju arhivsku digitalnu zbirku, samo je potvrdila opravdanost ideje, trud i zalaganje kako osnivača, tako i Uredništva, autora i svih saradnika tokom dve decenije.