Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: maj 2020

dr Marina Pavlović

Arhitekta viši konzervator, pomoćnik direktora

Obrazovanje:diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odeljenju istorije umetnosti.
marina.pavlovic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

 • Od 2002. do 2007. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Kao arhitekta konzervator u ovoj instituciji je izradila veliki broj konzervatorsko restauratorskih projekata u okviru zaštićene celine Beogradska tvrđava. Rukovodila istraživačkim projektima i vodila konzervatorski i stručni nadzor.
 • U periodu od 2008. do 2012. kao suosnivač i suvlasnik Studija za istraživanje, konzervaciju i restauraciju arhitektonskog nasleđa ReArch, izrađuje restauratorsko konzervatorske projekte, projekte postojećeg stanja kao i studije za spomenike kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.
 • Od 2009. do 2011. godine angažovana kao saradnik predavač na Fakultetu za građevinski menadžment, Univerziteta Union u Beogradu na predmetima: Istorija arhitekture Starog veka i Istorija arhitekture Novog veka.
 • Tokom 2017-2018. godine zaposlena na Fakultetu Heritologija Alfa BK Univerziteta u Beogradu u statusu docenta.
 • U cilju opšteg usavršavanja iz oblasti očuvanja kulturnog nasleđa tokom 2012/2013 u Centralnom institutu za konzervaciju prošla je obuku i stekla internacionalnu diplomu Menadžera za upravljanje muzejskim zbirkama(Collection manager certificat). Pored praktičnog rada objavila je veći broj naučnih radova u zbornicima i časopisima i učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.Autor je monografije „Nikola Nestorović“ čije publikovanje je sufinansiralo Ministarstvo kulture i Inženjerska komora 2017. godine, za koju je 2018. godine dobila Godišnju nagradu Društva konzervatora Srbije.
 • Autor je izložbe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Nikola Nestorović – duh jedne epohe“ održane u galeriji ULUS-a 2019. godine.
 • Urednik je časopisa „Nasleđe“ i član redakcije Glasnika Društva konzervatora Srbije.

Reference

Istraživački projekti:

 • Program istraživačkih radova na Zindan kapiji Beogradske tvrđave 2004
 • Program nastavka istraživačkih radova na Zindan kapiji Beogradske tvrđave 2006
 • Program istraživačkih radova na Bastionu II 2005
 • Program istraživačkih radova na prolomu Jugoistočnog‐Kornarovog bedema Beogradske tvrđave 2007

Projekti (Kao odgovorni projektant, projektant, koautor):

 • Projekat zaštite, prezentacije i revitalizacije Sektora Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrđave sa uređenjem enterijera u cilju formiranja vizitorskog centra kompleks Sahat i Barokne kapije (2015-19)
 • Projekat restauracije fasada zgrade Narodnog muzeja u Beogradu (2012)
 • Projekat postojećeg stanja seoskih kuća i ambara u selima u Vojvodini sa planom demontaže radi dislokacije(2012)
 • Tehnička dokumentacija za projekat restauracije tvrđave Ram, Ram selo (2011)
 • Studija skulptura i epigrafskih spomenika na Beogradskoj tvrđavi(2011)
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije Južne kapije, Gornji grad Beogradske tvrđave(2011)
 • Projekat sanacije Česme lavić sa Malim stepeništem (2011)
 • Projekat restauracije i revitalizacije kompleksa Sahat kapije i Barokne kapije, Gornji grad Beogradske tvrđave Sektor 1 i 2 (2010)
 • Elaborat istorijske analize i projekat postojećeg stanja zgrade kasarne i žandarmerijske stanice u Dvorskom kompleksu Karađorđevića na Dedinju (2010)
 • Izrada tehničke dokumentacije za projekat restauracije kule manastira Banja pribojska (2010)
 • Projekat restauracije i revitalizacije Jugoistočnog fronta, Gornjeg grada Beogradske tvrđave, Projekat restauracije, konzervacije i revitalizacije Sale I i II i obnova pristupnog hodnika Velikog barutnog magacina (2009)
 • Studija dostupnosti Beogradske tvrđave – problemi i preporuke (2009)
 • Tehnička dokumentacija za projekat konzervacije, restauracije i revitalizacije Kule Nebojše na Beogradskoj tvrđavi i Tehničku dokumentaciju za projekat restauracije kompleksa Vodene kapije 2 na Beogradskoj tvrđavi (2009)
 • Veći broj istraživanja i tehničke dokumentacije za palate u Perastu, Kotoru i Herceg Novom u Crnoj Gori (2009-10)
 • Glavni projekat prve faze radova na kompleksu Zindan kapije (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Sahat kapiji (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Zindan kapiji (2006)
 • Glavni projekat restauracije vratnica na Kralj kapiji (2006)
 • Glavni projekat staze i stepeništa kod crkve Sv. Petke (2006)
 • Glavni projekat staze u Donjem gradu Beogradske tvrđave (2006)
 • Glavni projekat restauracije Kralj kapije faza 1 (2007)
 • Glavni projekat restauracije toparnica na Bastionu I istočnog fronta.(2006)
 • Glavni projekat restauracije toparnica na Bastionu II jugoistočnog fronta sa kurtinom 6. (2006)
 • Glavni projekat restauracije Kontraeskarpe Bastiona I jugoistočnog fronta. (2007)
 • Glavni projekat zaštite od vlage Unutrašnje Stambol kapije (2003).
 • Glavni projekat zaštite od vlage Sahat kapije (2003).
 • Projekat izvedenog stanja fasade Unutrašnje Stambol kapije (2003).

 

Stručni i konzervatorski nadzor nad radovima na:

 • Velikom stepenišnom silazu, Beogradska tvrđava (2005)
 • Pešačkoj stazi u Donjem gradu, Beogradska tvrđava (2006)
 • Pešačkoj stazi kod crkve Sv. Petke, Beogradska tvrđava (2006)
 • Vratnicama na Kralj kapiji,Beogradska tvrđava (2006)
 • Vratnicama na Sahat kapiji,Beogradska tvrđava (2006)
 • Prvoj fazi restauratorskih radova na Zindan kapiji, Beogradska tvrđava (2006)
 • Kontraeskarpi Severoistočnog bedema, Beogradska tvrđava (2007)

 

Bibliografija

 • Katalog izložbe „Nikola Nestorović – portret jedne epohe“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (Beograd: 2019).
 • „Simbolika narativa profane arhitekture Nemačkog Beograda“ Tematski zbornik Barokni Beograd preobražaji 1717-1739, ed. Bikić Vesna, Arheološki Institut (Beograd: 2019) 130-147
 • Nikola Nestorović, (Beograd: Orion Art, 2017).
 • „Novi univerzitetski centar međuratnog Beograda“, KULTURA, br. 154, (Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2017), 93-108.
 • „Kulturni turizam ‒ izazovi za kulturno nasleđe“ Moderna Konzervacija, br. 5, (Beograd: ICOMOS Srbija, 2017).
 • „Malo stepenište Beogradske tvrđave“, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 39, (Beograd:Društvo konzervatora Srbije, 2016), 174-179.
 • „Transformacije istorijskih objekata kroz vreme-Projekti državnih zdanja arhitekte Nikole Nestorovića“, Moderna Konzervacija, br. 4, (Beograd: ICOMOS Srbija, 2016), 243-253.
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016), 53-55.
 • Mihajlov, Saša, Mišić, Biljana, Pavlović, Marina. „Od Velike pijace do Trga Republike – traganje za stalnom kućom Narodnog muzeja u Beogradu, Zbornik Narodnog muzeja XXII/2. (Beograd: Narodni Muzej, 2016), 365-387.
 • „Prvi petogodišnji plan razvoja Beograda 1947-1951, tri nerealizovana projekta u Bulevaru Kralja Aleksandra“, Nasleđe br.XVII, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2016) 125-138.
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016), 656-664.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Tematski zbornik međunarodne naučne konferencije Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015), 369-378.
 • „Devet decenija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti“, Nasleđe br.XVI, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2015) 27-42.
 • „Prilog poznavanju opusa arhitekte Nikole Nestorovića – zgrada Miloša Petronijevića“, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 39, (Beograd:Društvo konzervatora Srbije, 2015), 147-149.
 • „Architectural activity of Nikola Nestorović between the conservative academism and secession reform”, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti br. 42, (Novi Sad: 2014), 197-208.
 • „Skulpture Ivana Meštrovića na Beogradskoj tvrđavi-transformacija značenja kroz prostor i vreme“, Zbornik radova konferencije Javni spomenici i spomen obeležja, kolektivno pamćenje i/ili zaborav, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2014) 85-100.
 • „Kompleks Zindan kapije”, Nasleđe br. XIV, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2013), 29 ‐
 • Pavlović, Marina, Večanski, Snežana. „Između istoka i zapada: transpozicija kulturnih sistema i vojne tehnologije utvrđenih pejzaža”, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 37, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2013), 219-220.
 • „Prilog proučavanju arhitektonske kamene plastike sa Beogradske tvrđave”, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 31, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2007), 106‐
 • „Seminar „Održivi razvoj kulturne baštine“ u Batu (Bath) u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske”, Glasnik Društva Konzervatora Srbije br. 31, (Beograd: Društvo konzervatora Srbije, 2007), 251‐
 • „Stepenišna komunikacija u rovu Savske padine na Beogradskoj tvrđavi”, Nasleđe br. VIII, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2007), 29 ‐
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, Zbornik radova naučnostručnog skupa „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004), 196‐204

 

Izlaganja na konferencijama

 • „A new understanding of the national style of Dragutin Inkiostri Medenjak – secession or tradition, design or architecture” Međunarodna naučno stručna konferencija Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu SmartArt – umetnost i nauka u primeni „Od inspiracije do interakcije“Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 28–30. 11. 2019.
 • „Katalog Kluba studenata arhitekture – refleksija društvenog konteksta”Međunarodna naučna konferencija „Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji (1918-1941), organizator Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-13. 12. 2019. Beograd.
 • „Cultural and historical values of Belgrade fortress“ Jubilarna 30. Međunarodna naučna konferencija „Dunav – Reka saradnje“, organizator: Međunarodni naučni forum Dunav reka saradnje.
 • Mihajlov, Saša, Pavlović, Marina. „Belgrade Danube river bank – Industrial heritage worth saving“ Naučnameđunarodna konferencija Architettura e Cittá, (La Spezia 27-28 novembar, Italija: 2015)
 • „Reuse of bastion complex – project for Sahat and Baroque gate in Belgrade fortress“ izlaganje na međunarodnoj konferenciji REUSO PAVIA 2016, IV Convengo internationale sulla documentacione, conservazione e recupero del patrimonio architecttonico e sulla tutela paesaggistica,(Firenze: 2016)
 • „Revitalizacija industrijskog nasleđa- Magacin Banke Bošković“, izlaganje na naučnoj regionalnoj konferenciji ICOMSEE „Rezultati revitalizacije kulturnog i prirodnog nasleđa u regionu Jugoistočne Evrope“, (Beograd: 2016)
 • Nešković, Marina, Pavlović, Marina. „Zaštita od vlage bastionih fortifikacija na primeru Unutrašnje Stambol kapije i Sahat kapije na Beogradskoj tvrđavi”, izlaganje na naučnostručnom skupu „Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra“,(Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004)
 • „Skulpture Ivana Meštrovića na Beogradskoj tvrđavi-transformacija značenja kroz prostor i vreme“ Konferencija Javni spomenici i spomen obeležja, kolektivno pamćenje i/ili zaborav, (Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2014)
 • „Novi univerzitetski centar međuratnog Beograda“ izlaganje po pozivu na Konferenciji ,,Od osmanskog grada do ,,Beograda na vodi“: Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (19-21 vek)’‘ 6. jula 2015. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

 • Od 2004. član je Inženjerske komore Srbije i poseduje licencu odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.
 • Od 2005. član je Društva od konzervatora Srbije, sa položenim konzervatorskim ispitom, a 2016-17. godine član predsedništva ovog društva.
 • Od 2010. član je ICOMOS-a Srbija.
 • 2011/2013. član DOCOMOMO Srbija.
 • član Ženskog arhitektonskog društva ŽAD.

Važno saopštenje

Na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda do daljeg neće raditi sa strankama. Molimo vas da sve zahteve upućujete elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:
zavod@beogradskonasledje.rs
zzskgb@beotel.rs

Rančićeva kuća

Mesto predaje ključeva 1867. godine

Čukur česma

Novo groblje

Područje oko Dositejevog liceja

Kasnorimska grobnica u Brestoviku

Zgrada Doma sindikata u Beogradu