Правни основ деловања

Легислативни оквир за деловање Завода обухвата:

  • Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11, 99/11 др.закон);
  • Закон о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.)
  • Закон о општем управном поступку („Сл. лист РС“ бр.18/2016)
  • Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,) 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
  • Закон о јавним службама  („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон)
  • Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, -исправке 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016)
  • Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006)
  • Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  • Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 и 13/2017 – одлука УС)
  • Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд („Сл. лист града Београда“, бр.3/2015).

У свом раду спроводимо и Конвенцију о заштити архитектонског наслеђа Европе (Гранада 1985)