Наша делатност

Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Делатност заштите непокретних културних добара, којима се Завод бави, чине:

• истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
• предлагање и утврђивање културних добара;
• вођење регистра и документације о културним добрима;
• пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара
• сопственицима и корисницима тих добара;
• старање о коришћењу културних добара;
• предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
• спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
• издавање публикација о културним добрима и о резултаима рада на њиховој заштити
• организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности

Поред обављања ових делатности, Завод за заштиту споменика културе града Београда нарочито:

• проучава непокретна културна добра у Београду и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради њихове најцелисходније заштите и коришћења;
• учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
• објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним
добрима у Београду;
• израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и учествује у извољењу тих радова;
• остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и
• обавља и друге послове из домена заштите непокретних културних добара.