ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ, ЦЕНТРАЛНИ РИЗАЛИТ
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
The Third Belgrade High School Building,
15, Njegoševa and 33, Svetozara Markovića Streets

Споменик културе од великог значаја
Зграда Треће београдске гиманзије,
Његошева 15 и Светозара Марковића 33

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was completed in 1906 after the design by architects Dragutin Đorđević and Dušan Živanović. This high school had a special role in the development of education in Belgrade, both as an educational institution and in architectural sense as a functional space organized according to the current European principles. It is a representative early twentieth century building, in the style of academism, with pronounced classicistic elements in internal and external plastic decoration. The builder was Vasa Tešić, architectural ornaments were done by Franja Valdman, construction sculptor and painting decorations in the interior by Dragutin Inkiostri Medenjak and Paško Vučetić. A number of eminent persons attended this high school, such as Todor Mijušković, Stevan Sremac, Vladimir Titelbah, Nikola Vulić, Simo Matavulj, Živojin Mišić, Marko Murat, etc.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Треће мушке гимназије саграђена је 1906. године по пројекту архитеката Драгутина Ђорђевића и Душана Живановића као репрезентативна грађевина по узору на најсавременије објекте те врсте у Европи. Остварена у духу академизма с почетка XX века, са јасно наглашеним класицистичким елементима доследно проведеним у унутрашњој и спољној пластичној декорацији, зграда представља узорно архитектонско дело тога времена. Грађевинске радове извео је Васа Тешић, архитектонску пластику Фрања Валдман, грађевински ликорезац, а сликарске декорације ентеријера Драгутин Инкиостри Медењак и Пашко Вучетић. Ову школу похађале су бројне познате личности међу којима и Тодор Мијушковић, Стеван Сремац, Владимир Тителбах, Никола Вулић, Симо Матавуљ, Живојин Мишић и Марко Мурат.
 Службени гласник СРС бр. 14/79