ИЗГЛЕД СЛАВИЈЕ, ОКО 1930.
 
СЛАВИЈА, 1900.
 
ИЗГЛЕД СЛАВИЈЕ, ОКО 1910.
 
ГРУПА РАДНИКА ИСПРЕД ГЛАВНОГ УЛАЗА ДОМА, 1910.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1980.
 
 

Cultural monument
Socialist People’s Club,
3, Makenzijeva Street

Споменик културе
Социјалистички народни дом,
Макензијева 3

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the Socialist Peoples Club was finished in 1888, and opened in 1889 as “The Hall of Peace”. It was commissioned and financed by Francis H. Mackenzie, a Scottish philanthropist and humanist, on the estate called “Simić’s farm”, which he had bought in 1880. This building had different functions throughout history: it was a gathering and educational centre (for some time it also housed Kiril Kutlik’s school of painting). The most significant activity in the Hall of Peace began in 1910 when the estate was bought by the Serbian Social-Democratic Party and the Main Workers Union and when the building became the Socialist People’s Club, a centre for the organization and development of the concept of social democracy and the progressive workers movement, i.e. a symbol of proletarian struggle. Workers festivities on May 1 were organized there, as well as congresses, meetings, gatherings in favour of general suffrage and against the first war preparations and armament. The building housed the seat of the Serbian Social-Democratic Party, the Main Workers Union, the Socialist Workers Party (Communist), the Workers Union of Belgrade, the editorial boards of the paper “Radničke novine” and magazines “Borba”, “Socijalistička knjižara”, the print-shop “Tucović” and a movie theatre. The house was pulled down in order to be reconstructed within a new building at the Slavija square.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Социјалистичког народног дома саграђена је 1888. године и под називом „Сала мира“ свечано отворена 1889. године. Подигао је Шкотланђанин Франсис Х. Мекензи, хуманист и добротвор, на имању „Симићев мајур“ које је купио 1880. године.
Овај објекат имао је кроз историју разноврсне намене, био је центар за окупљање и просвећивање (једно време је ту била и Сликарска школа Кирила Кутлика). Најзначајнија делатност у „Сали мира“ почиње 1910. године када су имање купили Српска социјалдемократска странка и Главни раднички савез и када ова зграда постаје Социјалистички народни дом – центар организовања и развијања идеје социјалне демократије и радничког покрета и симбол борбе пролетеријата. Ту су организоване првомајске радничке манифестације, одржавани конгреси, бројни скупови, вођена борба за опште право гласа, као и борба против ратних припрема и наоружања. У згради је била смештена управа Српске социјалдемократске странке, Главни раднички савез, деловала Социјалистичка радничка партија (комуниста), Раднички савез из Београда, редакције листа „Радничке новине“ и часописа „Борба“, „Социјалистичка књижара“ и штампарија „Туцовић“ и „Народни биоскоп“. Зграда је порушена с намером да се реконструише у оквиру новог објекта на Славији.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81