ОПШТИ ИЗГЛЕД ИЗ СКЕРЛИЋЕВЕ УЛИЦЕ
 
СКУЛПТУРА У АТРИЈУМУ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ЧИТАОНИЦА
 
ЕНТЕРИЈЕР, ЦЕНТРАЛНИ ХОЛ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
National Library of Serbia,
1, Skerlićeva Street

Споменик културе
Народна библиотека Србије,
Скерлићева 1

 
Lokacija     Location
 
 
 
The National Library of Serbia was built between 1966 and 1972 after the design by architect Ivo Kurtović. The author conceived it as a free standing, detached, building in the area around St. Sava’s church. Although the building of the national Library is a work of contemporary architecture, architect Kurtović introduced some elements of the traditional “house”, such as the four–gabled roof and porch, and therefore overall composition implies a traditional code. Both the exterior and the interior are representative of unornamented contemporary architecture. The building is divided into the public and administrative parts by means of the basic masses and the alternation of big glass surfaces and emphasized reinforced concrete structure.
The value of the building rests on its function. The National Library of Serbia, as an institution, is extremely important for the development of culture in Serbia. The collection of the library is the most significant cultural treasure of the country.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Народна библиотека Србије грађена је у периоду од 1966-1972. године, према пројекту архитекте Иве Куртовића. Конципирана је као слободностојећи објекат на простору Светосавског платоа. Иако је зграда Народне библиотеке дело савремене архитектуре, архитекта Куртовић је у пројекат унео неке елементе традиционалне „куће“, као што су четвороводни кров или трем, што у општој композицији одаје утисак извесног традиционалног кода. Екстеријер и ентеријер обрађени су средствима савремене безорнаменталне архитектуре. Објекат је подељен основним масама на јавни и административни део, а потом и алтернацијом великих стаклених површина и наглашене армиранобетонске структуре.
Вредност објекта потиче и из његове намене. Народна библиотека Србије, као институција, од прворазредног је значаја за развој културе Републике. Фонд који ова библиотека садржи представља најзначајније културно благо које наша средина уопште има.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87