ДЕТАЉ ФАСАДЕ, СКУЛПТУРА „СЛИКАРСТВО“
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, СКУЛПТУРА „ВАЈАРСТВО“
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 1981.
 
ИЗГЛЕД ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ, 1981.
 
ОСНОВА, 1981.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Sculptor Đorđe Jovanović’s House,
6, Skerlićeva Street

Споменик културе
Кућа вајара Ђорђа Јовановића,
Скерлићева 6

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house with studio, where Đorđe Jovanović, sculptor, used to live, was built in 1926 as a detached villa with a well kept garden. The design was done by architect Dragutin Šiđanski and engineer Stojan Veljković. The simple but dynamic façades are complemented with allegory figures of painting and sculpture in semi-circular niches. Placed at a prominent part of the façade, these figures symbolize the house of an artist.
Đorđe Jovanović was educated in Belgrade, Vienna, Munich and Paris, and at the turn of the nineteenth century he became one of the most eminent Serbian sculptors alongside Petar Ubavkić. As one of the founders of the Art School, which later developed into the Art Academy, Jovanović was particularly dedicated to pedagogical work. His most important works are public monuments and portraits, particularly the Memorial to Kosovo heroes in Kruševac, the monuments to Knez Mihailo in Požarevac, to Josif Pančić, Kosta Taušanović, Vuk Karadžić and Voivode Vuk in Belgrade, and a series of tombstone in Belgrade New Cemetery.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа са атељеом у којој је живео и радио вајар Ђорђе Јовановић подигнута је 1926. године као слободностојећа вила са уређеном баштом. Пројекат за кућу израдили су архитекта Драгутин Шиђански и инжењер Стојан Вељковић. Једноставна обрада разуђених фасада употпуњена је алегоријским фигурама сликарства и вајарства, смештеним у полукружним нишама. Постављене на истакнутом месту главне фасаде, ове фигуре симболизују дом уметника.
Школујући се у Београду, Бечу, Минхену и Паризу, вајар Ђорђе Јовановић је, уз Петра Убавкића, постао једно од најзначајнијих имена српског вајарства на прелазу из XIX у XX век. Као један од оснивача Уметничке школе, из које је касније настала Уметничка академија, Јовановић је био веома посвећен педагошком раду. Најзначајнији део његовог стваралачког опуса представљају јавни споменици и портрети, међу којима посебно место заузимају Споменик косовским јунацима у Крушевцу, кнезу Милошу у Пожаревцу, Јосифу Панчићу, Кости Таушановићу, Вуку Караџићу и војводи Вуку у Београду, као и низ споменика на београдском Новом гробљу.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84