ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, ТРИФОРА
 
ГЛАВНИ ПОРТАЛ
 
ДЕТАЉ ГЛАВНОГ ПОРТАЛА
 
УЛАЗНИ ХОЛ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Colonel Elezović’s House,
20, Njegoševa Street

Споменик културе
Кућа пуковника Елезовића,
Његошева 20

 
Lokacija     Location
 
 
 
Colonel Elezović’s House, a rental apartment building designed by the architect Aleksandar Deroko, was constructed in 1927. Shaped in an imposing national style, it is composed of elements of different origin. The arched-shaped entrance, first-floor windows, and two- and three-light mullioned windows on the second floor reveal the influence of the Serbo-Byzantine style, while the shape of the ground-floor and attic openings, as well as the form of strong pilasters that cut the main cornice and develop into small turrets is related to the late Sezession style. Low-relief façade ornaments are the designer’s interpretation of medieval motifs. Above the arches of the loggia an arabesque in low relief by the prominent sculptor Živojin Lukić runs the width of the bay windows.
The building has considerable architectural, cultural and historical value. Created at a time when public and residential architecture in Belgrade was dominated by academism and modernism, Colonel Elezović’s House with its characteristic front showing a freshness of expression and richly contrasted light and shade is one of the better and mellower examples of Serbian national-style residential architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа пуковника Елезовића је саграђена 1927. године према пројекту архитекте Александра Дерока, као стамбени објекат за рентирање. Архитектонски обликован у репрезентативном националном стилу, компонован је од елемената различитог порекла. У залученом порталу, прозорима првог спрата, бифорама и трифорама другог спрата видљив је утицај српско-византијског стила, али је облик отвора у приземљу и поткровљу, као и облик снажних пиластера који пробијају завршни венац претварајући се у мале куле, близак касној сецесији. Плитки рељефи на фасади представљају ауторову интерпретацију средњовековних мотива. Изнад лукова лође, целом ширином еркера, постављена је барељефна арабеска чији је аутор познати вајар Живојин Лукић.
Кућа пуковника Елезовића је објекат значајних архитектонских и културно-историјских вредности. Настао у време када београдском архитектуром доминирају академизам и модернизам у обликовању стамбених и јавних грађевина, карактеристичним прочељем које одликује свежина израза и богати светло-тамни контрасти, сврстава се у успелија и зрелија остварења српске стамбене архитектуре са националним стилским обележјима.
 

Службени гласник РС бр. 73/07